[Pag-usapan] Tanong mo, sagot nila. - PINOYDEN


Go Back   PINOYDEN > Tambayan Zone > Humanities

Welcome to PinoyDen Forums.

You are currently browsing our forum as a guest, please consider registering to get full access to all of our forum features, download free games, get help for your pc and cellphone problems and learn new mobile tricks like how to browse the internet using your cellphone for free. All that and more, so what are you waiting for, JOIN us now!!!! Click here to register...
 Topic: [Pag-usapan] Tanong mo, sagot nila.  (Read 4034 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
Reply #75
10-06-18 10:36 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Eto ang malinaw na katotohanan Ulan...

Ang aral ni manalo na...

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-21-18 06:18 PM
ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod

Ay isang malaking panloloko lang...

Una. Wala kang mababasang na nasusulat na Ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod.

Pangalawa. Wala pa ang mga manalo ang biblia umiiral na.

Pangatlo. Ang tunay na mangangaral ay ang kasulatan (biblia) dahil lahat ng Kristianong samahan dyan kumukuha ng iaaral.

Pang-apat. Sapat na ang aral sa kasulatan kaya hindi na dapat magdadag pa.

Ngayon paanong mawawala ang iglesia ng una kung ang mga mangangaral ay nagpatuloy sa pangangaral (ang biblia).

Saan ba kumuha ng aral si manalo?
Hindi ba sa biblia!?

Sino ang nagturo kay manalo ng mga aral ng Dios?
Hindi ba ang biblia!?

Paano nasabi ni manalo nawala ang unang iglesia???
E, ito nga ang malinaw na nagturo sa kanya kaya nga lang para sya si lucifer na ibig magmalaki na sya kuno ang nagbalik ng iglesia na nawala kuno.

Sintido common lang mga inc.

Hindi nawala ang mga inutusan ng una.

"Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo
: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20)

Yung mga unang nautusan ng Panginoon nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas ng salibutan.

Paano? Sa pamamagitan ng kinasihan ng Dios na kasulatan.


Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

2 Timoteo 3

16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.At sa mga inutusan, ang Panginoong Hesus ay sasakanila mula pagkautos hanggang sa wakas ng salibutan.

"at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan"

At ito ang malinaw na nasusulat.


2 Pedro 3
9Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.


Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Walang nataliko Ulan.

Utak lang ni manalo ang natalikod.


Reply #76
10-07-18 10:19 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2696
Thank You: 5
Reputation: 0
rhaine_24 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Una. Wala kang mababasang na nasusulat na Ang unang Iglesia ni Cristo ay natalikod.

sabi mo lng wala pero meron meron

ulitin ko stand namin pahiya ka lang

1 tim 4:1,3
1Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,

sasabihin mong wala ayan oh magsisitalikod mangmang ka ba kamo??

papalag ka uli eh wala naman dyan binagit na ang unang Iglesia Ni Cristo Ay natalikod??

eh di basahin mo ito oh.

gawa 20: 29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

ayon oh Kawan - Iglesia Ni Cristo

baliin mo kaya at sabihin mong hindi Igelsia NI Cristo yung kawan

eh yun kayang IGLESIA SA BULACAN??? miski panaginip sabi ni elyang wala nun!! Wala nun!!

Quote:
Pangalawa. Wala pa ang mga manalo ang biblia umiiral na

tama kaya ang nasa biblia ay hula na ang katuparan ay ang muling pagbangon ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas na natupad kay ka Felix Manalo..

yun ang wala senyo

Quote:
Pangatlo. Ang tunay na mangangaral ay ang kasulatan (biblia) dahil lahat ng Kristianong samahan dyan kumukuha ng iaaral

nakatama ka uli ikot kaya itakwil mo na yang Iglesia sa bulacan mo kasi sabi mo wala niyan sa Biblia ni panaginip wala

Quote:
Pang-apat. Sapat na ang aral sa kasulatan kaya hindi na dapat magdadag pa.

mismo sakto ikot. kaya wag ka ng magpakunwari na walang Iglesia sa Bulacan sa Biblia kasi wala talaga ni hindi mo nga mapanaginipan eh.

yun nga ipinost  mong.. KAYA AKO PO ANG DIYOS KO PO EH TATLO wala nun ikot asa ka lang sa inembentong aral.

Quote:
Ngayon paanong mawawala ang iglesia ng una kung ang mga mangangaral ay nagpatuloy sa pangangaral (ang biblia).ulitin ko stand namin pahiya ka lang

1 tim 4:1,3
1Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,

sasabihin mong wala ayan oh magsisitalikod mangmang ka ba kamo??

papalag ka uli eh wala naman dyan binagit na ang unang Iglesia Ni Cristo Ay natalikod??

eh di basahin mo ito oh.

gawa 20: 29

Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

ayonNa ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20) oh Kawan - Iglesia Ni Cristo

baliin mo kaya at sabihin mong hindi Igelsia NI Cristo yung kawan

eh yun kayang IGLESIA SA BULACAN??? miski panaginip sabi ni elyang wala nun!! Wala nun!!


Quote:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
(Matthew 28:19-20)

tama kaya nga kasama namin si Cristo at si  Cristo pa maghahatid samin doon sa bayang banal eh ikaw?? hindi ka kasi hindi ka naman Iglesia Ni Cristo.. Dating daan ka kamo Right???


Quote:
Yung mga unang nautusan ng Panginoon nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas ng salibutan.

bangag ka na naman ano parang gusto mong sabihin na yung unang Iglesi Ni Cristo eh nagpatuloy at buhay pa hanggang ngayon?? katol pa more ikot

kung tinutkukoy mo eh yung aral eh hindi naman ikaw yan wala ka daw karapatang gamitin ang aral ni Cristo kasi hindio ka naman Iglesia Ni Cristo.

sabi ni Cristo sayo..

mat.7:21-13

21Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan

tawag ka daw ng tawag ng Panginoon kay Cristo eh ayaw mo namang sundin ang kalooban ng KANIYANG AMA. AT YUNG EH ANG PAGPASOK MO KAY cRISTO NA PINTUAN NA PAGGINAWA MO YAN EH PASOK KA SA iGLESIA NI CRISTO AT HINDI SA IGLESIA SA BULACAN.. Wala niyan sa biblia ikot pakibuksan mo lng kokote mo makikita mo..

Quote:
2 Pedro 3
9Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.


tama kaso mo ng a eh hindi naman ikaw ang pinangakuan kasi hindi  ka naman Iglesia Ni Cristo di ba Iglesia ka sa Bulacan??

Quote:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan
.

post ka ng post na ganapin lahat ng utos aya w mo namang mag Iglesia Ni Cristo pano ka naman niyan??

ano ba utos??

juan 10:9

9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan

yung nakapasok  nasa kawan yun..

juan 10:16

16At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

yung kawan Iglesia Ni Cristo yun..

gawa 20:29 lamsa

Gawa 20:28 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na
rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin
ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

pasensya ka na hindi yan Iglesia mo sa Bulacan

Quote:
Walang nataliko Ulan.

wala nga ba ?? post ko ba uli katol ka kasi ng katol ..

 pero nalason ni elyang ang utak mo meron..
Reply #77
10-09-18 01:35 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Sabi ng iglesia ni manalo ang Iglesia raw na itinatag ng Panginoon ng isugo sya sa lupa ay natalikod.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-21-18 06:18 PM
ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod


At ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang...

"magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan"

"huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
kaya naubos lahat ang kawan."

"kanilang ililigaw ang marami."


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-07-18 10:19 AM

1 tim 4:1,3
1Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya , at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,

Malinaw na walang nasusulat na ang iglesia ay natalikod niwala pinupunto ang talata na lahat ay magsisitalikod ang malinaw na sinabi e, "iba'y magsisitalikod sa pananampalataya"
At ang isa pang punto ng talata e..
 huling panahon
At ayon sa aral ni manalo e, pagkamatay daw ng mga apostol doon daw natalikod ang iglesia. Huling panahon na ba yun Ulan?!
Ang tatanga umunawa ng mga inc kaya pala ligaw na ligaw na ligaw.

Eto pa ang ilan sa pinupunto ng mga inc.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-27-18 07:46 AM

gawa 20:29
29 Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan;

Mantakin mo ang unawa ng mga inc e, naubos na daw yung kawan sa salitang "hindi magpapatawad sa kawan" e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.


At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
(Acts 20:32)

Ano ba yan Ulan sino pa yung itinagubi ng Panginoon sa Dios Ama kung naubus nga yung kawan?

Isa pa sa mga batayan nila na natalikod daw Ang Iglesia ng una ay ang talatang ito.
Wala ka ring mababasa na may nasulat na natalikod na iglesia.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-22-18 08:07 PM
Mateo 24:11,9
“At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.

Ang malinaw na nasusulat lang ay "marami" at hindi sinabing lahat katunayan nga pagbinaba mo ang basa ito ang nasusulat.


At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.
Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
(Matthew 24:12-13)

Pagsagana daw ng katampalasanan ang pagibig ng marami ay lalamig.
Hindi po sinabi na lahat ng pagibig ng marami ay lalamig kaya maling pagkaunawa na naman na sabihing dahil sa talata ito e, natalikod ang iglesia ng una.
Ang isa kasi kapansin-pansin e, kung inubos nga ang lahat ng kawan sa talatang iyan tulad ng pagbabalukto nila sa talata e, sino yung sinabihan na ang magtiis hanggang wakas ang syang maliligtas?
Ang mga patay ba makapagtitiis pa?Ipinipilit din nila ang sa 9.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-22-18 08:07 PM
kasi mangmang na ikot lng ang alam hindi mo binasa yung talatang 9
Mateo 24:9
“Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, Quote:
at kayo’y papatayin:…”
[/size]

Basahinga po natin


Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
(Matthew 24:9)

ibibigay daw sa kapighatian ang sabi. Ano ba yung kapighatian na iyon na tinutukoy?At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.
Nguni't pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan (unawain ng bumabasa), kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea:
At ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok, upang maglabas ng anoman sa kaniyang bahay:
At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal.
Datapuwa't sa aba ng nangagdadalangtao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon!
At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw.
Sapagka't ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Dios hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man.
At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas; datapuwa't dahil sa mga hirang, na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw.
(Mark 13:13-20)


Hindi kasi nila alam yung tinutukoy panghinaharap o tinutukoy pangkasalukuyan.

Basta may talata lang na masabi na pwede nilang gawing batayan kuno sa aral ni manalo na...

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-21-18 06:18 PM
ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod


Kasi kung talagang natalikod ang iglesia ng una ba't walang nakasulat na specific na "Ang iglesia ay natalikod" kasi nga ang katotohanan e, hindi natalikod ang iglesia ng Panginoong Hesus.

Eto po ang mga talatang magpapatunay na nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas wakas ang iglesia ng Panginoon.2 Pedro 3
9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.ISAIAS 51:8
8 Sapagka't sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa; nguni't ang aking katuwiran ay magiging magpakailan man, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sali't saling lahi.


From generation to generation ang pagliligtas ng Dios.

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Matthew 28:20

Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon...
pagkatapos utusan ang mga alagad e, nagwikang ganito...


Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Paanong nawala Ulan?
Sabi ko naman ibang cristo yung ipinakilala sa inyo e.

Ano raw, Ulan???


Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Alam mo ba yung salitang palagi?
Sa inglis "Always".
Nagsisinungaling ba si Cristo?
Hanggang kailan daw yung palagi?
Hanggang sa katapusan ng salibutan.Tingnan nyo kung paano pati ang kanilang pahayag ay sila na din ang kumokontra.Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-18-18 10:49 PM
eh TAO pala siya ha cycle
at yan ang katotohanan walang kasinungalingan diyan ikot.. kung may sinungaling man eh yun nagturo sayo kamalasan mo lng basta ka naniwala nadamay ka tuloy tsk tsk
eh kanino naman narinig ni Cristo ang katotohanang siya ay Tao?

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-20-18 11:16 PM
may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikotQuote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-19-18 02:57 PM
Hindi mo matanggap na tao si Cristo kasi pagnagkaganon wala ka ng Diyos. 😂😂


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-20-18 11:16 PM
may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-19-18 02:57 PM
Talagang hindi 😂😂 kasi nasa sinapupunan pa lng ni maria si cristo

Basa cycle basa.

Mat.1:18

8 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y  sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

O nganga ka na naman

Nasa tiyan pa lng ni Maria si cristo eh Tao na ikot TAO😂😂

Eto pa oh

roma 1:3-4 MB o magandang balita

Para sa kaalaman mo yang MB binuo yan ng katoliko at protestante at tiyak dyan ka kabilang.

Kaso mo hindi nyo nalikot ang mga talatang yan

Basa.

tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo., siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-20-18 11:16 PM
may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-19-18 02:57 PM


hindi sinabing ANAK NA DIYOS


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-20-18 11:16 PM
may turo ba samin na tao lang si Cristo? wala kang alam ikot

Kung hindi tao lang si Cristo ano pa may kalagayan sya?
Yung kalagayang Dios ni Cristo alam nyo?

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-20-18 11:16 PM
alam kaya nga sinasamba namin si Cristo

Yung aral kasi ni manalo na tao lang si Cristo e, hindi nalalayo sa paniniwala ng ilang Judio.

"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios".
(John 10:31)

Tama ba ang tinuran ng mga Judiong ito Ulan?1 CORINTO 2:8
8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Buti na lang naliwanagan si Tomas at nakilala nya ang Panginoon ng kaluwalhatian.Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.
(John 20:28)

Tinutulan ba ng Panginoon ang Pahayag na iyo ni Tomas sa kanya?Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya.
(John 20:29)


Eto isa sa mga pahayag nya ang sobrang nakakatawa. Aralin daw istilo ko at di daw sya mapapasunod.  

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-17-18 08:47 PM
Aralin nyo post ni ikot

Papunta na sa topic kung sino ba si cristo 😂😂 

Hindi mo ko mapapasunod sa istilo mong takbuhin 😂😂


HINDI DAW OH!    


Hello! Ulan.
Reply #78
10-09-18 05:24 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2696
Thank You: 5
Reputation: 0
rhaine_24 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Hi..miss mo ko?? Mana ka talaga kay elyang hinira si hamilan

Quote:
t ilan sa mga talatang ito ang kanilang daw batayan na nagsasabing natalikod ang Iglesia ng una.
Ni hindi mo mababasa na may natalikod na iglesia sa mga talata bagkus ang ilan sa pinagbatayan nila e, yung salitang...

"magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan"

"huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
kaya naubos lahat ang kawan."

"kanilang ililigaw ang marami Malinaw na walang nasusulat na ang iglesia ay natalikod niwala pinupunto ang talata na lahat ay magsisitalikod ang malinaw na sinabi e, "iba'y magsisitalikod sa pananampalataya"
At ang isa pang punto ng talata e..
 huling panahon
At ayon sa aral ni manalo e, pagkamatay daw ng mga apostol doon daw natalikod ang iglesia. Huling panahon na ba yun   

Mas tanga ka sabi mo yan

Kelan ba yung mga huling panahon na binabangit dyan ha ikot??


Taka ko naman sayo yung matitibay na talatang inilatag ko katunayang may naganap na pagtalikod sinabayan pa ng kasaysayan eh pilit na hinahanapan mo ng butas?

Pero yung katangahan mo sabi mo yan ha palatungayaw ka eh

Palusot mo na KUNWARI WALA KANG TALATA DON SA POST MO NA IGLESIA SA BULACAN HANGGANG NGAYON HINDI MO PA NAPAPANAGINIPAN

Kaya sabi ko sayo MAGPAKUNWARI KA NA RING KAHIYA HIYA KA SA DEBATE NATING TO


 
Quote:
Mantakin mo ang unawa ng mga inc e, naubos na daw yung kawan sa salitang "hindi magpapatawad sa kawan" e, bakit pa ipinagtatagubilin sa Ama?
Na makakapagpatibay daw sa kawan.

At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal.
(Acts 20:32)

Ano ba yan Ulan sino pa yung itinagubi ng Panginoon sa Dios Ama kung naubus nga yung kawan?

Kami nga yan na mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa mga huling araw na ito bangag ka ba alangan namang ikaw yan eh hindi ka naman Iglesia Ni Cristo

Ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Hoy kami yan bangag

Hindi ka naman Iglesia Ni Cristo ADD ka kamo di ba?

Asan na pala yung talata ng IGLESIA MO SA BULACAN? Kalokohan mo lng yan

Pani naman yung KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO

asan na yung talata??

HINDI DITO PUPWEDE YUNG PAKUNWARI hindi ka oaniniwalaan dito nagpapakunwari ka lng pala eh

Reply #79
10-09-18 06:40 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-03-18 09:21 PM
Sagutin mo daw muna to oh.. tagal ng tanong daw nyan iniiwanan mo daw...


IGLESIA SA BULACAN


tinatanong ka raw kung saan mo napanaginipan yan wla ka raw maisagot

mantakin mo raw na miski panaginip na lang wala ka maisagot ..

talata pa kaya sa Biblia??


matagal ka na daw tinatanong don sa post mo

kaya ako po eh ang Diyos ko eh tatlo

wala daw maisagot miski talata daw sa biblia

miski panaginip daw wala 

Nasagot na yan, Ulan.

ito yung mga iglesia nasusulat sa biblia.

2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.
1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Kaya mas tama na ang tawag sa iglesia ay...

Iglesia ng Dios kay CristoHesus sa...

malolos
bataan
bohol
negros

Kasi isinugo ang Panginoong Hesus sa nais ng Ama.

kaya mas tama katawagan ay " IGLESIA NG DIOS KAY CRISTOHESUS.

At kung bakit naman wala sa biblia iglesia ng Dios sa malolos kay Cristo Hesus kasi para sa kaunawaan ng mangmang na katulad mo e, wala pa po kasi mr. mangmang yung lugar na malolos noong panahon na yaon. Ganoong ka katanga umunawa tulad ng claimed ni manalo na sya yung ibong mandaragit pero wala namang nakasulat na si manalo o sa angkan ni manalo lalabas ang ibong may dalawang itlog na rapist ng mga asawa ng kanya nga desipulo.

Mantakin mo isang taong rapist yung ng tatag na iglesia raw ni cristo. Sinong cristo? isa ba yan sa mga sinabing maraming bulaang cristo ang lalabas.
Angkin kayo ng angkin na iglesia kayo ni cristo pero di nyo naman sigurado kung sinong cristo yan.
Yan cristo nyo tao lang isinilang lang ni maria e, yung ipinakikilala ng biblia galing mismo sa sinapupunan ng Dios at bago pa lalangin ang lahat ng bagay naisilang na kaya malinaw na yang cristo na ipinakilala ni rapist bulaang cristo.

Eto Ulan yung Cristo na ipinakikilala ng biblia.


"Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una.
Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa.
Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig.
Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas:
Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan.
Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman:
Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:
Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:
Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;"
(Proverbs 8:22-30)

Yan ba yung Cristong ipinakilala ng rapist nyo sugo?
 
Reply #80
10-09-18 09:57 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2696
Thank You: 5
Reputation: 0
rhaine_24 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Nasagot na yan, Ulan.

ito yung mga iglesia nasusulat sa biblia.

2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.
1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Kaya mas tama na ang tawag sa iglesia ay...

Iglesia ng Dios kay CristoHesus sa...

malolos
bataan
bohol
negros

puro ka nasagot eh wala nga   asan dyan ang IGLESIA SA BULACAN?

Wala di ba? ni sapanaginip mo wala di ba?

saka umamin ka na ah di ba sabi mo..

Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 10-04-18 06:16 PM  O, sige mali na yung sagot ko para malaman na natin kung alam yung sagot sa tanong ko. paki sagot na wag puro takbo.

Yan a kunwari aaminin ko na namali yung sagot ko at wala kuno akong talatang maibigay tungkol dyan sa iglesiang tinutukoy mo. ok na!? O, your turn na sagutin mo na yung tanong ko.

mali na nga yung sagot mo eh pumapalag ka pa

k
Quote:
aya mas tama katawagan ay " IGLESIA NG DIOS KAY CRISTOHESUS.

Mali!! Bago ka tawaging Iglesia ng Dios dapat Iglesia Ni Cristo ka muna yan ang napapala ng nagpapaniwala kay elyang .. pauwiin mo dito yung boss patunayan niyang wala siyang kasalanan sa batas

saka ingat ka don baka isa ka na sa mats...  nun

kasi sabi ni Cristo..

Mat.28:18

 At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.

kaya nung nandito na siya sa lupa ang sabi niya ...

mat.16:18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

ang nagtayo ng Iglesia ay si Cristo kaya ng pangalan ng mga Apostol tama lng na isunod sa pangalan ng nagtayo..

16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.

ay naku.. walang kalusot lusot. eh bakit tinawag ding Iglesia ng Diyos yung Iglesia Ni Cristo? tama!! kasi yung Iglesia Ni Cristo sa Diyos din yun..
ang mali ikot basta ng lng tinawag na Iglesia ng Diyos gayong hindi naman Iglesia Ni Cristo..

ulit ikot sampal sayo to eh BAGO KA TAWAGING IGLESIA NG DIYOS DAPAT IGLESIA NI CRISTO KA MUNA

EH Ayaw mo sa Iglesia Ni Cristo.. then hindi ka puwedeng tawaging Iglesia ng Diyos..

Kunwari ka pa ha ANG SABIHIN MO TALAGANG WALA KANG MAPALILITAW NA TALATA NA NAGSASABING IGLESIA SA BULACAN BWA 

Magpakunwari ka na ring kahiya hiya ka sa debate nating ito.

Quote:
At kung bakit naman wala sa biblia iglesia ng Dios sa malolos kay Cristo Hesus kasi para sa kaunawaan ng mangmang na katulad mo e, wala pa po kasi mr. mangmang yung lugar na malolos noong panahon na yaon. Ganoong ka katanga umunawa tulad ng claimed ni manalo na sya yung ibong mandaragit pero wala namang nakasulat na si manalo o sa angkan ni manalo lalabas ang ibong may dalawang itlog na rapist ng mga asawa ng kanya nga desipulo.

eh asan nga ilatag mo dito batayan mo ay eheek pakunwari nga lang pala walang maniniwala sayo dito impostor ang tawag sayo / hunyango/ balimbing.. Bulaang propeta

pasensya ka na umamin amin ka pa kasi na nagpapakunwari ka eh yan nakapost na yan eh katumbas lng ng pagpapakunwari mo

Quote:
"Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una.
Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa.
Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig.
Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas:
Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan.
Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman:
Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:
Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:
Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;"
(Proverbs 8:22-30)

tama ang talata yang pagpapakunwari mo ang mali

magkatugma tong talata oh tignan mo ha

I Ped. 1:20,

     “
Quote:
Nasa isip na Siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig
, nguni’t ipinakilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.”

yan ang cristo nasa isip na na Diyos bago pa lalangin ang Daigdig pero sa pagsasakatuparan nauna ang daidig bago ang Cristo kasi nagkaroon ng Cristo ng isilang siya ng kaniyang ina na si Maria..

ayun oh ipinakilala Siya ngayong huling panahon

oh ikaw pala ang hindi nakakakilala kay Cristo eh

pahapyaw pa lang yan ikot pinakikita ko lang syo na baluktot lahat ng natutunan mo kay elyang.. padeny deny ka pa aamin ka din naman pala

dapat tularan mo na lng si elyang na nagladlad yan ang tunay na bakla este lalake pag ginawa mo yan mapapahanga mo ako

Quote:
"Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una.

Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa.
Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig.
Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas:
Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan.
Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman:
Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:
Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:
Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;"
(Proverbs 8:22-30)

oh di magkasalungatan ito??.. 

I Ped. 1:20,

     “
Quote:
Nasa isip na Siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig
, nguni’t ipinakilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.”

paliwanagan nyo po kuya cycle bakit tila yata magkasalungat po yung mga talata na yan po?

Quote:
"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios".
(John 10:31)

Tama ba ang tinuran ng mga Judiong ito Ulan?

malamang kung buhay si Cristo eh binabato mo pa kasi inaakala mong nagpapakunwaring Diyos si cristo

Quote:
Eto isa sa mga pahayag nya ang sobrang nakakatawa. Aralin daw istilo ko at di daw sya mapapasunod.   

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-17-18 08:47 PM
Aralin nyo post ni ikot

Papunta na sa topic kung sino ba si cristo 😂😂 

Hindi mo ko mapapasunod sa istilo mong takbuhin 😂😂

pinakikita ko lng sayo na kaya kitang pahiyain sa issue pa lng ukol sa tunay na Iglesia .. Hindi nga bat umamin ka na mali ka

1-0 ikot

eh yung sabi mo na KAYA AKO PO ANG DIYOS KO PO EH TATLO

asan yung talata nito?

wala di ba? bweno hindi ka na makakatabla pa sa debate nating ito una umamin ka ng nagpapakunwari ka lng


Ikot kot kot....
Reply #81
10-10-18 11:42 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM
puro ka nasagot eh wala nga   asan dyan ang IGLESIA SA BULACAN?

Wala di ba? ni sapanaginip mo wala di ba?

saka umamin ka na ah di ba sabi mo..

mali na nga yung sagot mo eh pumapalag ka pa

Mali yung sagot ko e, biblia ang nasasabi noon.

So, sinungaling ang salita ng Dios para sayo.

Basahin mo o!


2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.

1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Kaya mas tama na ang tawag sa iglesia ay...
Iglesia ng Dios kay CristoHesus sa...
malolos
bataan
bohol
negros
Ginawa mo pang sinungaling ang biblia maitaas lang si manalo. Sus!

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM

Mali!! Bago ka tawaging Iglesia ng Dios dapat Iglesia Ni Cristo ka muna yan ang napapala ng nagpapaniwala kay elyang .. pauwiin mo dito yung boss patunayan niyang wala siyang kasalanan sa batas
So, siningaling ang mga talata ito ano ulan. Ginawang sinungaling ang nakasulat. Basa!

2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.

1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Sino ang tama itong salita mo...

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM

Mali!! Bago ka tawaging Iglesia ng Dios dapat Iglesia Ni Cristo ka muna

E, puro kasi nungalingan lang naman lumalabas sa bibig mo. Baka maghanap ka pa ng pruweba e, magbackread kalang isang ibidensya na.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM
saka ingat ka don baka isa ka na sa mats...  nun

kasi sabi ni Cristo..

Mat.28:18

 At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.

kaya nung nandito na siya sa lupa ang sabi niya ...

mat.16:18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

ang nagtayo ng Iglesia ay si Cristo kaya ng pangalan ng mga Apostol tama lng na isunod sa pangalan ng nagtayo..

Tama! Kaya bat pababayaan ni Cristo ang Iglesia itinayo nya na inutos ng Ama na iyong pinalabas na natalikod aba! Mas mahusay si manalo no!
Lumalabas sa aral nyo, Pinabayaan ni Cristo at ng Dios Ama na pinaghabilinan sa Iglesia.
Kita nyo na kasinungalingan nyo.
Mga buang!!!!
Baka magalit ka ha! Mas mali kung tatawagin kitang matino.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM
16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.ay naku.. walang kalusot lusot. eh bakit tinawag ding Iglesia ng Diyos yung Iglesia Ni Cristo? tama!! kasi yung Iglesia Ni Cristo sa Diyos din yun..
ang mali ikot basta ng lng tinawag na Iglesia ng Diyos gayong hindi naman Iglesia Ni Cristo..

Kaya nga malinaw ang sabi ng biblia.

iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus

Iglesia ng Dios na nasa Corinto

Ikaw lang naman ang nagsasabing mali ang nakasulat.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM
ulit ikot sampal sayo to eh BAGO KA TAWAGING IGLESIA NG DIYOS DAPAT IGLESIA NI CRISTO KA MUNA

O, sampal sayo!? Kasi ikaw yung nagsasabing mali yung kasulatan ng Dios di aking kasulatan yan inulit ko lang.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM
EH Ayaw mo sa Iglesia Ni Cristo.. then hindi ka puwedeng tawaging Iglesia ng Diyos..

Yang iglesia tinatag ni manalo lang ang ayaw ko malinaw kasing sa bulaan lahat ng aral.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM
Kunwari ka pa ha ANG SABIHIN MO TALAGANG WALA KANG MAPALILITAW NA TALATA NA NAGSASABING IGLESIA SA BULACAN BWA 

Magpakunwari ka na ring kahiya hiya ka sa debate nating ito.


Kasi nga tanga kang umunawa paanong isusulat yung wala pa.

Katulad ng katangahan nyo na yung malayong silangan pilipinas bakit may mababasa ka bang pilipinas sa biblia tulad din sa claimed nyo na si manalo ang ibong mandaragit may nakasulat bang manalo?
Saka bat naman ako maniniwalang sa Dios yung samahang itinatag ng rapist?

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-09-18 09:57 PM
eh asan nga ilatag mo dito batayan mo ay eheek pakunwari nga lang pala walang maniniwala sayo dito impostor ang tawag sayo / hunyango/ balimbing.. Bulaang propeta

pasensya ka na umamin amin ka pa kasi na nagpapakunwari ka eh yan nakapost na yan eh katumbas lng ng pagpapakunwari mo

tama ang talata yang pagpapakunwari mo ang mali

magkatugma tong talata oh tignan mo ha

I Ped. 1:20,

     “, nguni’t ipinakilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.”

yan ang cristo nasa isip na na Diyos bago pa lalangin ang Daigdig pero sa pagsasakatuparan nauna ang daidig bago ang Cristo kasi nagkaroon ng Cristo ng isilang siya ng kaniyang ina na si Maria..

ayun oh ipinakilala Siya ngayong huling panahon

oh ikaw pala ang hindi nakakakilala kay Cristo eh

pahapyaw pa lang yan ikot pinakikita ko lang syo na baluktot lahat ng natutunan mo kay elyang.. padeny deny ka pa aamin ka din naman pala

dapat tularan mo na lng si elyang na nagladlad yan ang tunay na bakla este lalake pag ginawa mo yan mapapahanga mo ako

oh di magkasalungatan ito??.. 

I Ped. 1:20,

     “, nguni’t ipinakilala Siya ngayong huling panahon dahil sa inyo.”

paliwanagan nyo po kuya cycle bakit tila yata magkasalungat po yung mga talata na yan po?

malamang kung buhay si Cristo eh binabato mo pa kasi inaakala mong nagpapakunwaring Diyos si cristo

pinakikita ko lng sayo na kaya kitang pahiyain sa issue pa lng ukol sa tunay na Iglesia .. Hindi nga bat umamin ka na mali ka

1-0 ikot

eh yung sabi mo na KAYA AKO PO ANG DIYOS KO PO EH TATLO

asan yung talata nito?

wala di ba? bweno hindi ka na makakatabla pa sa debate nating ito una umamin ka ng nagpapakunwari ka lng


Ikot kot kot....
Nailatag na lahat mag backread ka lang.
Hindi naman tanga yung mga bumabasa para paniwalaan mga sinasabi mo kasi nga kitang-kitang mga kasinungalingan mo.
Reply #82
10-12-18 02:26 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2696
Thank You: 5
Reputation: 0
rhaine_24 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 10-10-18 11:42 PM
Mali yung sagot ko e, biblia ang nasasabi noon.

So, sinungaling ang salita ng Dios para sayo.

ay sowss!! asan na nga ba yung talata talata!! Eto yun post mo IGLESIA SA BULACAN


asan to ha ? wala di ba miski sa napaginip wala niyan

sabi mo pa nagkukunwari ka lng .. okie palusot.com accepted..

aminin mo na ring nagkukunwari ka lng sa debate nating to

Quote:
2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.

1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

Kaya mas tama na ang tawag sa iglesia ay...
Iglesia ng Dios kay CristoHesus sa...
malolos
bataan
bohol
negros
Ginawa mo pang sinungaling ang biblia maitaas lang si manalo. Sus!
So, siningaling ang mga talata ito ano ulan. Ginawang sinungaling ang nakasulat. Basa!

2 CORINTO 1:1
1Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.

1 CORINTO 1:2
2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

1 Tesalonica 2
14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;

1 TIMOTEO 3:15
15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

1 TESALONICA 2:14
14Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio;


paulit ulit ko ng binasa wala namang Iglesia sa Bulacan, Bangag ka ba???

Quote:
Tama! Kaya bat pababayaan ni Cristo ang Iglesia itinayo nya na inutos ng Ama na iyong pinalabas na natalikod aba! Mas mahusay si manalo no!
Lumalabas sa aral nyo, Pinabayaan ni Cristo at ng Dios Ama na pinaghabilinan sa Iglesia.

eh hula nya yun eh sino ka naman para komontra kaya nga may iba pa siyang tupa at yung ang Iglesia Ni Cristo na lumitaw sa pilipinas.

eh ikaw shoot ka sa impyerno wala ka Iglesia Ni Cristo eh

Quote:
Mga buang!!!!
Baka magalit ka ha! Mas mali kung tatawagin kitang matino

ikaw yan kasi sabi mo asa Iglesia sa bulacan ka eh ng hanapan ka ng talata hanggang ngayon nganga ka. BUWANG KA PALA ANG TAWAG MO DON..:p

Quote:
Kaya nga malinaw ang sabi ng biblia.

iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus

Iglesia ng Dios na nasa Corinto

Tama naman na ang nasa Biblia

ang malabo yung Iglesia mo sa bulacan wala nun!! wala nun!!

Quote:
Yang iglesia tinatag ni manalo lang ang ayaw ko malinaw kasing sa bulaan lahat ng aral.


Iglesia Ni Cristo kaya at kami yung ikatlong Grupo ng Iglesia ni Cristo na taga malayo..

at tiyak na maliligtas..

basa ikot basa..

 zak. 13:8-9At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan.

malas mo kami yung ikatlong bahagi ng Iglesia Ni Cristo hindi yung iglesia sa Bulacan

 At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.

malas mo lng talaga ikot kasi ang nalalabi sayo eto oh kaya kung ako sayo gumising kana

1 cor. 5:13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

halaka ikot may hatol ka daw kasi nasa labas ka ng Ilgesia Ni Cristo kaya hindimo kami mapapaniwala kasi nadaya ka daw ni Satanas sa pamamagitan ni elyang na nagtuturo daw ng kasinungaliungang aral

katunayan daw patawag kayo ng patawag na Iglesia Ng Dios pero Iglesia ka naman Pala sa Bulacan. at hindi naman pala daw kayo Iglesia NI Cristo..

Quote:
Katulad ng katangahan nyo na yung malayong silangan pilipinas bakit may mababasa ka bang pilipinas sa biblia tulad din sa claimed nyo na si manalo ang ibong mandaragit may nakasulat bang manalo?

kasi ang nasa Biblia eh paunang pahayag ng Diyos ukol sa muling pagbangon ng Iglesia Ni Cristo

katuparan n a lng ang nabungaran mo suma tutal iglesia ng Dios ka sa Bulacan.

ni hula ukol sa paglitaw ng Iglesia sa Bulacan mo eh wala..

Quote:
Saka bat naman ako maniniwalang sa Dios yung samahang itinatag ng rapist?


weeh?? napatunayan ba?? napakulong ba?? eh si mamang mo nga hindi makauwi dito kasi alam niya GUILTY siya

Quote:
Hindi naman tanga yung mga bumabasa para paniwalaan mga sinasabi mo kasi nga kitang-kitang mga kasinungalingan mo.

talaga hindi sila tanga ikaw lng naman ang tanga dito sabi mo kasi wala namang talagang Iglesia sa BUlacan pero para kang bangag at nananatili ka pa dyan..

umamin ka na nga sabi mo mali ka at nagkukunwari ka lng tapos yung mga kapd ang ipalalagay mong tanga ka
Reply #83
10-12-18 07:54 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-12-18 02:26 PM
ay sowss!! asan na nga ba yung talata talata!! Eto yun post mo IGLESIA SA BULACAN

Ganitong kasimple lang yan Ulan. Para maunawaan ng mangmang mong pang-unawa ang bulacan wala pa noong panahong sinusulat ang biblia o ang kasulatan kaya kung ganyan ka umunawa malinaw na katangahang ipaunawa sa utak mo na walang nakasulat na Pilipinas sa claimed nyo na malayong silangan at wala ng felix manalo sa na isinasaad ang biblia na magtatayo kuno ng iglesiang natalikod at ang mas katanga-tanga wala salitang nakasulat sa biblia na "Ang iglesia ng una ay natalikod" kaya kung ganyang ang hanapang gusto ng utak mong amag e, malinaw na malinaw katangahan lahat ng Claimed ng samahan nyo.

Ba't ka naman maniniwala sa samahang rapist yung nagtayo.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-12-18 02:26 PM
asan to ha ? wala di ba miski sa napaginip wala niyan

sabi mo pa nagkukunwari ka lng .. okie palusot.com accepted..

aminin mo na ring nagkukunwari ka lng sa debate nating to

Hindi ako pakunwari sa debateng ito. Ako lang naman ang naglampaso sayo sa debateng ito.

Wag mong sabihing hindi totoo kasi lalabas sinungaling ka.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-12-18 02:26 PM
paulit ulit ko ng binasa wala namang Iglesia sa Bulacan, Bangag ka ba???

May nakita ka rin bang felix manalo na ibong mandaragit sa biblia? Di ba wala! Sa news paper chronicles makikita mo yung felix manalo na The angel Rapist


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-12-18 02:26 PM
eh hula nya yun eh sino ka naman para komontra kaya nga may iba pa siyang tupa at yung ang Iglesia Ni Cristo na lumitaw sa pilipinas.
Ako na ngayon ang kumo-kontra tungkol ibang tupa???

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-12-18 02:26 PM
eh ikaw shoot ka sa impyerno wala ka Iglesia Ni Cristo eh

Sure ka?!
Mukha buong kampon ni manalo doon ang tuloy sa naglalagablab na asupre.


"Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.
(Matthew 5:20)

Ano palagay mo Ulan, Dios ba ang pagkakilala nila sa Panginoong Hesus o tao lang?


"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios."
(John 10:31)

Ano ang sabi sa paniniwalang ganyan Ulan?

Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.


Kita mo na?! Buong kampon ni manalo deretsong impyerno! Walang duda!Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-12-18 02:26 PM
ikaw yan kasi sabi mo asa Iglesia sa bulacan ka eh ng hanapan ka ng talata hanggang ngayon nganga ka. BUWANG KA PALA ANG TAWAG MO DON..:p

Tama naman na ang nasa Biblia

ang malabo yung Iglesia mo sa bulacan wala nun!! wala nun!!
 

Iglesia Ni Cristo kaya at kami yung ikatlong Grupo ng Iglesia ni Cristo na taga malayo..

at tiyak na maliligtas..

basa ikot basa..

 zak. 13:8-9At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan.

malas mo kami yung ikatlong bahagi ng Iglesia Ni Cristo hindi yung iglesia sa Bulacan

 At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.

malas mo lng talaga ikot kasi ang nalalabi sayo eto oh kaya kung ako sayo gumising kana

1 cor. 5:13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

halaka ikot may hatol ka daw kasi nasa labas ka ng Ilgesia Ni Cristo kaya hindimo kami mapapaniwala kasi nadaya ka daw ni Satanas sa pamamagitan ni elyang na nagtuturo daw ng kasinungaliungang aral

katunayan daw patawag kayo ng patawag na Iglesia Ng Dios pero Iglesia ka naman Pala sa Bulacan. at hindi naman pala daw kayo Iglesia NI Cristo..

kasi ang nasa Biblia eh paunang pahayag ng Diyos ukol sa muling pagbangon ng Iglesia Ni Cristo

katuparan n a lng ang nabungaran mo suma tutal iglesia ng Dios ka sa Bulacan.

ni hula ukol sa paglitaw ng Iglesia sa Bulacan mo eh wala..
 

weeh?? napatunayan ba?? napakulong ba?? eh si mamang mo nga hindi makauwi dito kasi alam niya GUILTY siya

talaga hindi sila tanga ikaw lng naman ang tanga dito sabi mo kasi wala namang talagang Iglesia sa BUlacan pero para kang bangag at nananatili ka pa dyan..

umamin ka na nga sabi mo mali ka at nagkukunwari ka lng tapos yung mga kapd ang ipalalagay mong tanga ka

Pasensya na ulan tulad ng sabi ng kasulatan mahahayag sa kanilang mga gawa ang sa Dios.

"Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.
(Matthew 5:20)

Ano palagay mo Ulan, Dios ba ang pagkakilala nila sa Panginoong Hesus o tao lang?


"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios."
(John 10:31)

Ano ang sabi sa paniniwalang ganyan Ulan?

Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.

Saka paniniwalaan mo ba yung samahang rapist ang ng tatag? Hayag na hayag di ba? Pati nga magulang at kapatid ipinagkanulo na yung samahan na yan!!!
Reply #84
10-13-18 05:35 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2696
Thank You: 5
Reputation: 0
rhaine_24 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Ganitong kasimple lang yan Ulan. Para maunawaan ng mangmang mong pang-unawa ang bulacan wala pa noong panahong sinusulat ang biblia o ang kasulatan kaya

oh eh di tamang pakunwari ka nga lang Di ba inamin mo na mali ka nga kung gayon IKAW ANG MANGMANG DITO Wala ng iba pa

ni panaginip wala asoosss sino paniniwalain mo dito tama ng ikaw ang nabulag ng amo mong Diablo.

kami may pinahahawakan eto oh..

2 ped 1:19
At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula; na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso:

hula ang aming pinaghawakan ikot kaya panatag kami eh

eh kayo ni panaginip wala!! tsaka di ba umamin ka na na MALI KA KAMO

Ikot iwan mo na yang pinaniniwalaan mong yan wala ka ng mapapala diyan

tutal naiintindiahn mo na mali itinurio sayo ni elyang. payo ko sayo huwag kang pumayag na habang buhay kang inaakay ng kapwa mo bul;ag din pala naman.

Quote:
walang nakasulat na Pilipinas sa claimed nyo na malayong silangan

sabi mo lng wala pero meron meron!!  Far east pa nga nakalagay at yan eh kaya kong ilatag dito eh ikaw NI PANAGINIP WALA  eto ooh IGLESIA SA BULACAN Haahh??? !! :p  Lokohin mo elyang mong bakla

Quote:
wala ng felix manalo sa na isinasaad ang biblia na magtatayo kuno ng iglesiang natalikod

ulit ang nasa Biblia ikot eh hula na ang katuparan ay ang kapatid na Manalo eh kayo sabi mo ni panaginip wala!! umamin ka na di ba ?

pinatutunayan mo lang na wala kang maibubutas sa doktrina ng Iglesia NI Cristo pero hangganng ngayon hindi mo matindigan yung Iglesia sa Bulacan MO

eto pa oh ikot..

KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO Yan ang bagay sayo alam mo ng wala niyan pilit na pilt mo

Quote:
wala salitang nakasulat sa biblia na "Ang iglesia ng una ay natalikod"

sabi mo lng wala pero meron salungat lang sa tinitindigan mo (gawa 20:29: I tim,  4:1,3 eh ikaw IGLESIA KAMO SA BULACAN?? wala ikot wala !! Tsaka umamin ka na di ba?? Asoos?? pahiyang pahiya nga naman oo 

Quote:
Ba't ka naman maniniwala sa samahang rapist yung nagtayo


oh eh di wag paratang niyo lang yan paraan lng ni elyang yan para makatabla samin   subukan mong pauwiin amo MO. Di ba hindi siya makauwi kasi GUILTY??

tigas din naman ng mukha mo eh si elyang eh itiniwalag lng naman ni levta Gugulan dahil ayaw pasakop sa kaniyang Pamamahala

alam mo kaya na yung puno ni gugulan eh itiniwalag sa Iglesia Ni Cristo dahil lumaban sa Pamamahalaq ng Kapatid na Felix  Manalo

na ang nais eh pabagsakin ang Iglesiang Ito pero nagawa ba nila di ba Hindi at hanggang ngayon hindi nyo masasagkaan ang Iglesia Ni Cristo kasi ang Diyos ang nangako sa kaniyang hula patungkol sa Iglesia NI Cristo.

isa. 41:9-10

Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;

10Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

yanh ang katunayang hayag  sa Iglesia Ni Cristo

balik tayo kay elyang asan na siya ha ikot ??   sabihin mo sa kaniya umuwi na siya wag kamo siyang kabahan

huwag niya kamo kayong iwan sa ere at ang alam lng na gawin eh lustayin ang abuloy niyo Buti sana kung hindi siya bak.. oh eh di ipimamak..  lng niya abuloy niyo 

Quote:
Hindi ako pakunwari sa debateng ito. Ako lang naman ang naglampaso sayo sa debateng ito

weeh parang tinanggihan mo na umamin kang mali ka at nagpapakunwari ka lng ha ikot?? aber daw??

Quote:
"Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.
(Matthew 5:20)

Ano palagay mo Ulan, Dios ba ang pagkakilala nila sa Panginoong Hesus o tao lang?


"Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios."
(John 10:31)

oh eh kung buhay pa si Cristo malamang binabato mo pa kasi katulad mo eskriba ang ang akala eh nagpakilalang Diyos si Cristo din

Kita mo na?! Buong kampon ni elyang deretsong impyerno! Walang duda!

Quote:
Saka paniniwalaan mo ba yung samahang rapist ang ng tatag? Hayag na hayag di ba? Pati nga magulang at kapatid ipinagkanulo na yung samahan na yan!!!

[/quote]

kayo lng naman may sabi niyan at hindi nyo napatunayan ni hindi niyo nga napakulong at si Rosita nagbalik loob pa samin sa Iglesia NI Cristo

eh si manang elyang  di ba bakla ?? kaya mong patunayan yan di ba  tanong mo pa kay uly at kay hamilan
Reply #85
10-13-18 11:16 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
oh eh di tamang pakunwari ka nga lang Di ba inamin mo na mali ka nga kung gayon IKAW ANG MANGMANG DITO Wala ng iba pa

ni panaginip wala asoosss sino paniniwalain mo dito tama ng ikaw ang nabulag ng amo mong Diablo.

kami may pinahahawakan eto oh..

2 ped 1:19
At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula; na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso:

hula ang aming pinaghawakan ikot kaya panatag kami eh


E, sino naman ang kinuhanan nyo ng hula, Si Madam auring ba?
Walang duda yung ilaw na sinusundan nyo dahil kita naman sa inyong mga gawa.

2 CORINTO 11:14
14 At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
eh kayo ni panaginip wala!! tsaka di ba umamin ka na na MALI KA KAMO

Ikot iwan mo na yang pinaniniwalaan mong yan wala ka ng mapapala diyan

Mali Ulan, mas walang mapapala kung aanib sa samahang itinatag ng isang rapist at tinawag pang INC di naman kataka-taka yung si satanas man ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Teka! Di ba nga claimed nyo anghel yang si manalo? So, nagpapangap din yan anghel ng kaliwanagan pero wag mag-alala makikita naman sa gawa kung sila'y sa Dios sabi ng biblia. kitang-kita naman matakaw sa hilaw na karne yang nagtatag ng inc A.K.A the rapist angel.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
tutal naiintindiahn mo na mali itinurio sayo ni elyang. payo ko sayo huwag kang pumayag na habang buhay kang inaakay ng kapwa mo bul;ag din pala naman.

Kita mo unawang meron ka talagang pang tanga! Mantakin mo sinabi ko na ng ilang beses na hindi ako kaanib kay soriano di pa rin maunawaan! Naku po! Simpleng salita di pa rin makuha.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
sabi mo lng wala pero meron meron!!  Far east pa nga nakalagay at yan eh kaya kong ilatag dito eh ikaw NI PANAGINIP WALA  eto ooh IGLESIA SA BULACAN Haahh??? !! :p  Lokohin mo elyang mong bakla.

Ay! Naku po! Far east daw yung hinaanap kong salita. Pakita natin katangahang umunawa ni Ulan.

Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 10-12-18 07:54 PM
malinaw na katangahang ipaunawa sa utak mo na walang nakasulat na Pilipinas sa claimed nyo na malayong silangan

Naunawaan mo ba ulan? O, talagang mahina ka lang umunawa?


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
ulit ang nasa Biblia ikot eh hula na ang katuparan ay ang kapatid na Manalo eh kayo sabi mo ni panaginip wala!! umamin ka na di ba ?

Ulitin uli natin yung katangahang umunawa ni ulan sa tanong.

Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 10-12-18 07:54 PM
Ganitong kasimple lang yan Ulan. Para maunawaan ng mangmang mong pang-unawa ang bulacan wala pa noong panahong sinusulat ang biblia o ang kasulatan kaya kung ganyan ka umunawa malinaw na katangahang ipaunawa sa utak mo na walang nakasulat na Pilipinas sa claimed nyo na malayong silangan at wala ng felix manalo sa na isinasaad ang biblia na magtatayo kuno ng iglesiang natalikod.

Katanga ano po! Simpleng tanong di maunawaan. Pano pa kaya sa salita ng Dios?!Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
pinatutunayan mo lang na wala kang maibubutas sa doktrina ng Iglesia NI Cristo pero hangganng ngayon hindi mo matindigan yung Iglesia sa Bulacan MO

Hala! Wala daw maibubutas???
Tumitira siguro ito ng katol.
Mangmang! Butas na butas nga aral nyo!

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
eto pa oh ikot..

KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO Yan ang bagay sayo alam mo ng wala niyan pilit na pilt mo
Tama! Walang duda!

Gusto mo pahapyaw?

"Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios."
(Psalms 82:1)

Mga Dios at mga dios.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
sabi mo lng wala pero meron salungat lang sa tinitindigan mo (gawa 20:29: I tim,  4:1,3 eh ikaw IGLESIA KAMO SA BULACAN?? wala ikot wala !! Tsaka umamin ka na di ba?? Asoos?? pahiyang pahiya nga naman oo 
 
Wag ng magtanga-tangahan bumabagay na.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
oh eh di wag paratang niyo lang yan paraan lng ni elyang yan para makatabla samin   subukan mong pauwiin amo MO. Di ba hindi siya makauwi kasi GUILTY??

tigas din naman ng mukha mo eh si elyang eh itiniwalag lng naman ni levta Gugulan dahil ayaw pasakop sa kaniyang Pamamahala

Hindi talaga marunong umunawa ano po mga ka


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
alam mo kaya na yung puno ni gugulan eh itiniwalag sa Iglesia Ni Cristo dahil lumaban sa Pamamahalaq ng Kapatid na Felix  Manalo

Mantakin mo nagtitiwalag pala dyan!
Bakit yung mga kilala ko at kapit-bahay kong mga inc hindi natitiwalag!
E, karamihan adik, pusher, pokpok pero patuloy pa rin sa pagsamba.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
na ang nais eh pabagsakin ang Iglesiang Ito pero nagawa ba nila di ba Hindi at hanggang ngayon hindi nyo masasagkaan ang Iglesia Ni Cristo kasi ang Diyos ang nangako sa kaniyang hula patungkol sa Iglesia NI Cristo.

isa. 41:9-10
Malamang! Kasi nga sa huling panahon laganap ang mga bulaang mangangaral.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;

10Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

Ang ganda ng talata nagpapatibay na walang natalikod na iglesia.

Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.
E, bakit yung aral ng puno nyo pinabayaan yung iglesia kaya natalikod.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
yanh ang katunayang hayag  sa Iglesia Ni Cristo
Saan? Sa mga binaluktot na aral?

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
balik tayo kay elyang asan na siya ha ikot ??   sabihin mo sa kaniya umuwi na siya wag kamo siyang kabahan

huwag niya kamo kayong iwan sa ere at ang alam lng na gawin eh lustayin ang abuloy niyo Buti sana kung hindi siya bak.. oh eh di ipimamak..  lng niya abuloy niyo 

weeh parang tinanggihan mo na umamin kang mali ka at nagpapakunwari ka lng ha ikot?? aber daw??

oh eh kung buhay pa si Cristo malamang binabato mo pa kasi katulad mo eskriba ang ang akala eh nagpakilalang Diyos si Cristo din

Kita mo na?! Buong kampon ni elyang deretsong impyerno! Walang duda!


kayo lng naman may sabi niyan at hindi nyo napatunayan ni hindi niyo nga napakulong at si Rosita nagbalik loob pa samin sa Iglesia NI Cristo

eh si manang elyang  di ba bakla ?? kaya ming patunayan yan di ba  tanong mo pa kay uly at kay hamilan
Puro ka ely sabi ng hindi ako kaanib doon. Siguro atat ka mahimud tumbong ni ely ano?
Reply #86
10-14-18 04:51 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2696
Thank You: 5
Reputation: 0
rhaine_24 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 10-13-18 11:16 PM
Walang duda yung ilaw na sinusundan nyo dahil kita naman sa inyong mga gawa.

naman ,, may phil. Arena pa nga kami may eco farming site (S) pa nga kami eh kayo po ba mr. ikot??

pakilatag nga po ano ang nakikitang nagawa ng samahan niyo??

Quote:
Mali Ulan, mas walang mapapala kung aanib sa samahang itinatag ng isang rapist at tinawag pang INC di naman kataka-taka yung si satanas man ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Teka! Di ba nga claimed nyo anghel yang si manalo? So, nagpapangap din yan anghel ng kaliwanagan pero wag mag-alala makikita naman sa gawa kung sila'y sa Dios sabi ng biblia. kitang-kita naman matakaw sa hilaw na karne yang nagtatag ng inc A.K.A the rapist angel.


wala ka namang patotoo o mas mapatutunayan mo na bak.. si manang elyang?? tanong mo pa kina uly at hamilan mga buhay pa yang mga yan sariwang sariwa pa

Quote:
Kita mo unawang meron ka talagang pang tanga! Mantakin mo sinabi ko na ng ilang beses na hindi ako kaanib kay soriano di pa rin maunawaan! Naku po! Simpleng salita di pa rin makuha.

sabi mo lang hindi pero sa post mo OO kasi tanga ka kamo sabi mo halos lahat nga post mong talata eh gamit ng ADD pero sa huli wala ka paring maipakitang IGLESIA SA BULACAN yan ang maantak na katotohanan bangag ka kasi .. 

Quote:
Ay! Naku po! Far east daw yung hinaanap kong salita. Pakita natin katangahang umunawa ni Ulan.

Naunawaan mo ba ulan? O, talagang mahina ka lang umunawa?


Ulitin uli natin yung katangahang umunawa ni ulan sa tanong.

Katanga ano po! Simpleng tanong di maunawaan. Pano pa kaya sa salita ng Dios?!

a

tagalogin nga natin para sa mangmang na kadebate ko

para sayo spoonfeed..

:far east == MALAYONG SILANGAN: BOMM!!!

Sa huli wala pa rin yung iglesia sa BUlacan mo??

Quote:
"Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios."
(Psalms 82:1)

Mga Dios at mga dios.
Wag ng magtanga-tangahan bumabagay na.

 
hala hindi lang pala tatlo kundi marami pa Diyos nito mangmang na kadebate ko the more the merrier??

pati Diyos ng sanlibutang ito (diablo) sigurado ako inaangkin mo bwa

Quote:
Mantakin mo nagtitiwalag pala dyan!
naman ngayon mo lng nalaman? spoonfeed ka kasi

Quote:
Bakit yung mga kilala ko at kapit-bahay kong mga inc hindi natitiwalag!
E, karamihan adik, pusher, pokpok pero patuloy pa rin sa pagsamba.
Malamang! Kasi nga sa huling panahon laganap ang mga bulaang mangangaral.

kwentong kutsero to walang kapupulutang aral sabi ko sayo tanong mo kay uly at hamilan eh

Quote:
Puro ka ely sabi ng hindi ako kaanib doon. Siguro atat ka mahimud tumbong ni ely ano?

sabi mo lang hindi pero sa post mo OO kasi tanga ka kamo sabi mo halos lahat nga post mong talata eh gamit ng ADD pero sa huli wala ka paring maipakitang IGLESIA SA BULACAN yan ang maantak na katotohanan bangag ka kasi .. 
Reply #87
10-14-18 08:41 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
naman ,, may phil. Arena pa nga kami may eco farming site (S) pa nga kami eh kayo po ba mr. ikot??
Oo, nga naman! Pangnegosyo at hindi para sa gawain lang buwang na ulan. Tulad nga ng sinasabi ng kasulatan...
Hindi mo pwedeng pagsamahin ang sa Dios at sa demonyo o ang bagay na makalangit sa bagay na makalupa.
Kasi nga walang laman ang utak ni manalo kundi salapi.Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
pakilatag nga po ano ang nakikitang nagawa ng samahan niyo??

Magandang dihamak sa ipinagyayabang mo
Pagkakalat ng salita ng Dios
Baka sabihin mo naman walang kwentayun at mas maganda yung pagpapatayo ng negosyo nyo.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
wala ka namang patotoo o mas mapatutunayan mo na bak.. si manang elyang?? tanong mo pa kina uly at hamilan mga buhay pa yang mga yan sariwang sariwa pa

Kita nyo na katangahan ni ULAN, isiningit na naman yung wala akong kinalaman. Ganun yata talaga Kahit ilang beses mong sabihan ang tanga hindi mauunawaan kasi nga tanga at walang pang nadidiskobreng gamot para sa tanga.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
sabi mo lang hindi pero sa post mo OO kasi tanga ka kamo sabi mo halos lahat nga post mong talata eh gamit ng ADD pero sa huli wala ka paring maipakitang IGLESIA SA BULACAN yan ang maantak na katotohanan bangag ka kasi .. 

Bakit sa add ba yung mga talata ng biblia?
Ay! Ang tanga talaga!
Pag may gumamit pala ng talata ng biblia sa kanya na yun! Ang panga-panga mo!

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
a

Ano yan, tawa ng tanga?

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
tagalogin nga natin para sa mangmang na kadebate ko

para sayo spoonfeed..

:far east == MALAYONG SILANGAN: BOMM!!!

Pilipinas ba lumabas ng tinagalog mo? Ay ang panga-panga talaga!!!
Eto yung tanong ko sayo Mr. Pangang ulan...

Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 10-12-18 07:54 PM
malinaw na katangahang ipaunawa sa utak mo na walang nakasulat na Pilipinas sa claimed nyo na malayong silangan


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
Sa huli wala pa rin yung iglesia sa BUlacan mo??

Kung lumitaw na noong panahon ni Cristo yung bayan ng bulacan malang nasusulat na rin yun.
Iglesian ng Dios sa Bulacan kay Cristo-Hesus.

Mas tama di ba?!!


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
hala hindi lang pala tatlo kundi marami pa Diyos nito mangmang na kadebate ko the more the merrier??

Tama! Walang duda!

Gusto mo pahapyaw?

"Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios."
(Psalms 82:1)

Mga Dios at mga dios.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
pati Diyos ng sanlibutang ito (diablo) sigurado ako inaangkin mo bwa
naman ngayon mo lng nalaman? spoonfeed ka kasi

O, kita nyo na si Ulan dalawa ang kilalang Dios.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
pati Diyos ng sanlibutang ito (diablo) sigurado ako inaangkin

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
kwentong kutsero to walang kapupulutang aral sabi ko sayo tanong mo kay uly at hamilan eh


Kung unawa lang sa aral ang pag-uusapan 1℅ lang meron ang inc ni manalo.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-14-18 04:51 AM
sabi mo lang hindi pero sa post mo OO kasi tanga ka kamo sabi mo halos lahat nga post mong talata eh gamit ng ADD pero sa huli wala ka paring maipakitang IGLESIA SA BULACAN yan ang maantak na katotohanan bangag ka kasi .. 

Akala mo lang wala pero meron! Meron! Meron!
At meron din tanga!
Hulaan mo kung sino?
Ay tanga ka nga pala di mo mahuhulaan yun!


Baka sabihin mo naman ang sama-sama ko sayo ito lang ibig kong sabihin...

SASABIHIN MO BA SA MATALINO NA SYA AY TANGA AT SA TANGA NA SYA AY MATALINO?

E, sa katulad mo ano ba ang dapat kong itawag?

Natural, TANGA!!!Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-17-18 03:07 AM
Ha ha wala sa tono sagot mo cycle at tinitiyak ko sayo papatakas ka na

Hindi kita pakakawalan


takot ako!
Hanggang sa pumutok ang isang kutsarita mong utak, Ulan.


basa tayo ng katangahan ng inc ni manalo.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 10-13-18 05:35 PM
Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;

10Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

Ang ganda ng talata nagpapatibay na walang natalikod na iglesia.

Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

Mukhang yung ipinakilalang Dios sa inyo ni manalo pabaya.
mantakin mo inihabilin sa kanya yung iglesia tapos pinabayaan lang kasi sabi sa aral ni manalo e....

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 09-21-18 06:18 PM
ang unang Iglesia Ni Cristo ay natalikod

sigurado na ako ibang dios at ibang cristo yung nakilala ni manalo.

Nakakaawa kayo mga inc ni manalo.
Reply #88
10-14-18 02:54 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2696
Thank You: 5
Reputation: 0
rhaine_24 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 10-14-18 08:41 AM
Oo, nga naman! Pangnegosyo at hindi para sa gawain lang buwang na ulan. Tulad nga ng sinasabi ng kasulatan...
Hindi mo pwedeng pagsamahin ang sa Dios at sa demonyo o ang bagay na makalangit sa bagay na makalupa.
Kasi nga walang laman ang utak ni manalo kundi salapi.

weeh inggit ka lang kasi abuloy nyo walang pinuntahan pinamak.. lng ni elyang

Quote:
Bakit sa add ba yung mga talata ng biblia?
Ay! Ang tanga talaga!
Pag may gumamit pala ng talata ng biblia sa kanya na yun! Ang panga-panga mo!

mas bagay sayo yan kasi hanggang sa huli wala kang mapalitaw na Iglesia sa Bulacan

tsaka umamin ka na di ba na nagpapakunwari ka lng ?? tsk tsk kawawang ikot hoy wala ng maniniwala sayo dito akala mo lng ang galing galing mo pero hindi pahiya ka nga sa iglesia sa Bulacan mo eh

eto pa ikot oh KAYA AKO PO EH ANG DIYOS KO EH TATLO

Tapos bumanat ka ng Diyos ng mga Diyos panigurado lng pati Diyos ng sanlibutan (diablo) eh dinidiyos mo

pero kaming mga tunay na Cristyano basahin mo oh..

1 cor.8:6 Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.

aba ano yung mga tunay na kristyano kami yun at hindi ikaw marami kang diyos eh pati nga si taning Dinidiyos mo  Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay,  BOOMM!!


Quote:
Pag may gumamit pala ng talata ng biblia sa kanya na yun! Ang panga-panga mo

kaya huwag ka gumamit ng Biblia kasi walang iglesia sa bulacan ikot wala

hintayin mo managinip ka huwag ka maligo

Quote:
Kung lumitaw na noong panahon ni Cristo yung bayan ng bulacan malang nasusulat na rin yun.
Iglesian ng Dios sa Bulacan kay Cristo-Hesus.

eh wala nga bangag ka na naman

tsantsa mo uli cge ilitaw mo asan???? wala??? bangag ka kasi

Baka sabihin mo naman ang sama-sama ko sayo ito lang ibig kong sabihin...

SASABIHIN MO BA SA MATALINO NA SYA AY BANGAG AT SA BANGAG NA SYA AY MATALINO? bangag ka raw ikot oh kasi hanggang ngayon hibang ka raw kasi akala mo may Iglesia sa Bulacan gayong ni isang talata eh wala naman

E, sa katulad mo ano ba ang dapat kong itawag?

Natural, BANGAG!!!

Quote:
Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.

 hoy tumutukoy yan samin sa bayan ng Diyos eh ikaw hindi ka naman bayan ng Diyos kasi hindi ka naman Iglesia Ni Cristo

papanong para sayo eh iglesia ka kamo sa Bulacan

sadyang may pangako ang Diyos sa bayan niya maging sa bayang Israel

alam mo ba yan ? ay hindi katol ka kasi ng katol

pero hindi mo rin alam na ang bayang israel ay nawala sa pagiging bayan ng Diyos kaya pinasyahan sila ng Diyos.

oseas 13:13-14

13Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong-buhay, ngunit ito'y kanyang tinanggihan.
Para siyang sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at mangmang!
14Hindi ko sila paliligtasin sa daigdig ng mga patay. Hindi ko sila paliligtasin sa kamatayan.
Kamatayan, pahirapan mo sila. Libingan, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila.

magbasa  ka kasi ikot hindi yung miski wala namang talata na nagsasabing  Iglesia sa Bulacan eh ipinipilit mo 

maging sa panahon ng unang iglesia Ni Cristo..

ipinagpauna ni Cristo at ng mga apostol ..

 1 tim 4:1,3Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,

3 Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.

tanong ikot kapag ba aral na ng demonyo ang sinunod sa diyos pa ba ha ? lulusot ka pa eh sa demonyo na nga parang ikaw lng din

Quote:
Mukhang yung ipinakilalang Dios sa inyo ni manalo pabaya.
mantakin mo inihabilin sa kanya yung iglesia tapos pinabayaan lang kasi sabi sa aral ni manalo e....

eh di hindi sadyang yung mga hinirang lng ang mga bangag katulad mo mantakin mong hinirang na sila pinili  o kayay inihalal pero tumalikod nanumbalik sa pagsamba sa diyos diyosan

parang ikaw pati diyos diyosan dinidiyos mo sabi mo kaya buo na pasiya ng Diyos sayo ikot..

1 cor.5:13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

oh ha may hatol na ang diyos sayo ikot kasi marami ka daw Diyos eh seloso pa man din siya lagot ka 


exo. 20:3-4
Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.

Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: 5Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila;
Quote:
sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;
hoy bangag huwag ka raw magkakaroon  ng ibang MGA DIYOS


bakit? sabi ng Diyos ko sayo
Quote:
sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

ang kahulugan sa diyos ng Bangag mong paniniwala napopoot ka daw sa kaniya .. pano ka maliligtas niyan yan ang napapala ng napaniwala ni elyang kapwa mo siya bulag


ganyan ang pagpopost ikot yung tipong may napupulot ka at kung hindi man ay hambalos sa bangag mong pagiisip

sabi mo pa oh

Quote:
Nakakaawa ka Iglesia sa Bulacan.
Reply #89
10-14-18 07:43 PM
 • Hero Member
 • *****
 • Male Online
 
Posts: 12889
Thank You: 770
Reputation: 10
pusero has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Cycle umanib ka daw sa iglesia sa facebook ni willy santiagago hahaha

Paki kumpirma nga ng maging legit tawa ko hahaha
Pages: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8   Go Up
 

All dates are GMT+8:00. The date now is 02-19-19 06:34 AM
WWW.PINOYDEN.COM.PH does not store any files on it's server, we are just indexing other sites contents!
WWW.PINOYDEN.COM.PH [Ang Tambayan ng pinoy!] © copyright 2008-2009 All Rights Reserved.
Contents published on www.PinoyDen.com.ph requires permission for reprint.

Page created in 0.339 seconds with 21 queries.