pagbubunyag ng maling aral ng inc - PINOYDEN


Go Back   PINOYDEN > Tambayan Zone > Humanities

Welcome to PinoyDen Forums.

You are currently browsing our forum as a guest, please consider registering to get full access to all of our forum features, download free games, get help for your pc and cellphone problems and learn new mobile tricks like how to browse the internet using your cellphone for free. All that and more, so what are you waiting for, JOIN us now!!!! Click here to register...
 Topic: pagbubunyag ng maling aral ng inc  (Read 2467 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
Reply #45
11-25-18 08:54 PM
  • Full Member
  • ***
  • Male Offline
 
Posts: 344
Thank You: 42
Reputation: 4
bro.pitt has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Baragista mode: Bungal na halik
Saan ba galing yung turo ng INC sa banal na halik? Tanunin natin ang pasugo..
Ano raw ang BANAL NA HALIK?
Beso-beso at shake hands ayun sa pastor protestante na sabi ng pasugo ay sa demonyo
https://www.youtube.com/watch?v=TaUx7FRRUx0&fbclid=IwAR0PIFeY02jTcyFZLvssOL7m2JVnr4XGVaPP0c9SZO_NFqce6-IhOteKfpU
VERSUS
yung pangalang IPINANGBATI AY Iglesia ni cristo. ayon sa pastor protestante na sabi ng pasugo ay sa demonyo
https://www.facebook.com/photo.php?v=1432143380361472

Pasugo is a official Magazine of INC
Reply #46
12-01-18 05:53 PM
  • Full Member
  • ***
  • Offline
 
Posts: 2696
Thank You: 5
Reputation: 0
rhaine_24 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
"At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.
Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:"
(Matthew 28:18-19)

still wala pa ring "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

Quote:
Wala bang batayan yung pagiging tatlo.

May nakalagay po bang ganito?? "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

sabi ko sayo ni sa paniginip mo wala nyan

Quote:
Isa lang daw ba?
At Kung naniniwala kayo kay Cristo ang sabi nya ay ibinigay na sa kanya ang kapamahalaan sa langi at sa lupa.

ang alin?? ang iiisa lng dito ang assuming? ikaw ba

ikaw ba ang naniniwala kay Cristo?? Welcome ka ikot sa turo ni Cristo pinaniniwalaan ng Iglesia Ni Cristo..1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:

3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

bakit hindi mo mapaniwalaan ang sinabing ito ni Cristo??

dahil ba sa sasalungat sa haka-haka mo ?

sabi mo oh..

"KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

sabi naman ni Cristo..

ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay,

Quote:
bakit kaya nagkaroon ng iglesia ng Dios sa Bulacan kay Cristo-Hesus.

Dahil sa utos na ito...


"Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan."
(Matthew 28:19-20)

Sino ba may sabi niyan ha ikot??

si Cristo po..

tama..

ano sino kaya ang nagtatag ng Iglesia?18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

ah si  Cristo..

ano po pangalan ikot?:16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.

aba ano iglesia sa Bulacan ba ha ikot? tsk tsk ikaw na ang naniniwala kay cristo

Quote:
Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo

ganApin mo raw to ikot ..

9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ano raw ikot ?? pumasok ka raw kay Cristo kasi pintuan siya..

saan kaya napabilang yung mga pumasok kayCristo??
16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

at alin po yung kawan ha ikot??Gawa 20:28 lamsa

 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

sigurado ako hindi yan yung iglesia sa Bulaan este Bulacan na sinasabi mo
Reply #47
12-06-18 06:31 PM
  • Sr. Member
  • ****
  • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 12-01-18 05:53 PM
still wala pa ring "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

May nakalagay po bang ganito?? "KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

Kasi nga hanggang manalo lang aral nyo.

Ang isang katangian ng Dios ay marunong itong lumikha.

Sa Genesis 1:26 ganito ang mababasa.

Code: [Select]
" At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis:"
May nais katulungin ang Dios Ama sa paglalang sa tao.
Kasi kung nag-iisa ka lang naman ng oras na iyon e, ba't gagamit ka ng salitang natin.

So, kung kinakatulong ng Dios Ama malamang marunong din ang mga itong lumalang o limikha.Job 33:4
" Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay."

Meron pa bang marunong lumikha na maaring isa sa mga kausap ng Ama sa Gen 1:26?

Gawa 3:15
" At inyong pinatay ang Lumikha ng buhay: na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay; mga saksi kami ng mga bagay na ito."

Kawikaan 8:30
" Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;"


Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan.
(John 5:19)

Malinaw na marunong din silang lumikha gaya ng Dios Ama.

So, Sa ano lalangin ang daw ang Tao?

"SA ATIN LARAWAN, AYON SA ATING WANGIS"

So, sa kanilang larawan at sa kanilang wangis po ang sabi ng kasulatan.

Ilan po ba sila na tinutukoy sa pahayag na " sa atin larawan, ayon sa ating wangis"?

Basahin po uli natin sa nakasulat.

Mateo 28:19
" Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:"

Malinaw po na tatlo lang ang nabanggit na pinaba-bautismuhan sa paghaharian.

Ano naman po may kalagayan yung tatlo na iwinangis sa tao?

Basa po uli tayo.

At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG; nilalang niya sila na lalake at babae.
Genesis 1:27

Malinaw po ang pahayag ng kasulatan...

"AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG"

Ulitin ko lang po sa ilan nilala na wangis at larawan ang tao?

"SA ATIN LARAWAN, AYON SA ATING WANGIS"

At yung kahulugan noon pong "ATIN"
e, malinaw po na sa tatlo.

Kaya po yung tatlo ay may kalagayan....

"AYON SA LARAWAN NG DIOS SILA NILALANG"

May kalagay pong mga Dios.

Kaya ako po ay may kinikilala at sinasambang Tatlong Dios (Elohim).

At isa pa patunay ang nasusulat na ito.

"Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios."
(Psalms 82:1)

Ano sabi ulan?


"Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios"

Dios na capital letter ang tinutukoy
At isa pang dios ang tinukoy sa talata.

"siya'y humahatol sa gitna ng mga dios."

Dilat ulan!!!

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 12-01-18 05:53 PM
sabi ko sayo ni sa paniginip mo wala nyan

ang alin?? ang iiisa lng dito ang assuming? ikaw ba

Mahina kasi kayo sa pang-unawa.

Ba't ka naman magkakatawang-tao o makikitulad sa tao tapos ang ibibigay mong halibawa e, halibaw ng isang Dios di ba mas tamang makita sa kanya e, halimbawa ng isang nakitulad sa tao.

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 12-01-18 05:53 PM
ikaw ba ang naniniwala kay Cristo?? Welcome ka ikot sa turo ni Cristo pinaniniwalaan ng Iglesia Ni Cristo..1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak:


luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak

Paano kaya kung hindi nya niluwalhati ang anak?

Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 12-01-18 05:53 PM
3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

bakit hindi mo mapaniwalaan ang sinabing ito ni Cristo??

Pinaniniwalaan ko po at nauunawa yung pahayag nya.
Kailangan makita sa kanya ay halimbawa ng isang nakitulad sa tao kasi ng sinalita nya ang katagang iyon e...

Filipos 2
 6Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,7Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao.

Wala sya sa katayuang Dios ng mga panahong iyon.


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 12-01-18 05:53 PM
dahil ba sa sasalungat sa haka-haka mo ?

Ako pa ang salungat ngayon e, ang linaw ng nakasulat kayo lang ang baliktad ang unawa.

Ikaw ba pinaniniwalaan mo ang Dios Ama?

Hebreo 1
8Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 12-01-18 05:53 PM

sabi mo oh..

"KAYA AKO PO ANG DIYOS KO EH TATLO"

sabi naman ni Cristo..

ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay,

Sino ba may sabi niyan ha ikot??

si Cristo po..

tama..

Tama!
Pero inunawa mo ba kung nasaang katayuan sya ng sabihin nya iyon.Filipos 2
 6Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,7Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao.

Nakitulad pala sya sa tao ng mga panahong iyon natural halimbawa bilang tao ipapakita nya. Ay! T**** mo!


Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 12-01-18 05:53 PM

ano sino kaya ang nagtatag ng Iglesia?18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

ah si  Cristo..

ano po pangalan ikot?:16 Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo.

aba ano iglesia sa Bulacan ba ha ikot? tsk tsk ikaw na ang naniniwala kay cristo


Wala naman problema ang talata ang problema ay ang pag-angkin nyo na kayo iyon.
Quote:
Originally Posted by : rhaine_24 on 12-01-18 05:53 PM

ganApin mo raw to ikot ..

9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

ano raw ikot ?? pumasok ka raw kay Cristo kasi pintuan siya..

saan kaya napabilang yung mga pumasok kayCristo??
16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

at alin po yung kawan ha ikot??Gawa 20:28 lamsa

 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

sigurado ako hindi yan yung iglesia sa Bulaan este Bulacan na sinasabi mo

So, feeling nyo pala e, tunay na Cristo yung ipinakilala sa inyo ng rapist.

Gusto mong patunayan ko na bulaangb cristo yang ipinakilala sa inyo ni manalo?

Simple lang yan!
MATEO 24:24

24Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

Magsisilitaw daw ang sabi ulan.

Kailan lumitaw yang iglesia ni cristo nyo?

Kasi yung tunay na Iglesia ng Dios kay Cristo-Hesus e, hindi naman nawala.

Yung sa inyo lumitaw lang noong 1914.
Ano ang sabi sa mga bulaang cristo?


Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

Boom!
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up
 

All dates are GMT+8:00. The date now is 02-20-19 03:47 PM
WWW.PINOYDEN.COM.PH does not store any files on it's server, we are just indexing other sites contents!
WWW.PINOYDEN.COM.PH [Ang Tambayan ng pinoy!] © copyright 2008-2009 All Rights Reserved.
Contents published on www.PinoyDen.com.ph requires permission for reprint.

Page created in 0.106 seconds with 20 queries.