stupid god - PINOYDEN


Go Back   PINOYDEN > Tambayan Zone > Humanities

Welcome to PinoyDen Forums.

You are currently browsing our forum as a guest, please consider registering to get full access to all of our forum features, download free games, get help for your pc and cellphone problems and learn new mobile tricks like how to browse the internet using your cellphone for free. All that and more, so what are you waiting for, JOIN us now!!!! Click here to register...
 Topic: stupid god  (Read 1594 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Reply #15
07-07-18 06:46 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6176
Thank You: 607
Reputation: 19
cute_huckfin has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Di nga sya ipokrito


Katoliko ba siya?. wahahha
eh di itiwalag nila..

ang siste reklamo kayo ng reklamo ayaw nyo naman itiwalag.

Reply #16
07-07-18 06:52 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 803
Thank You: 72
Reputation: 0
Mikejeffcastro has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Tinitira katoliko pero nagsisimba sa simbahang katoliko. Di nga sya ipokrito. Anyway wapakels ako sa katoliko dahil di naman ako katoliko
Reply #17
07-07-18 06:53 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6176
Thank You: 607
Reputation: 19
cute_huckfin has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Tinitira katoliko pero nagsisimba sa simbahang katoliko. Di nga sya ipokrito. Anyway wapakels ako sa katoliko dahil di naman ako katoliko

simple lang yan, di siya naturuan ng mabuting aral.
kase kung magaling magturo ang katoliko, di siya sana ganyan. ahahah.

anyway.. wapakels ka naman pala ahahaha
Reply #18
07-07-18 07:13 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 803
Thank You: 72
Reputation: 0
Mikejeffcastro has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
So inaamin mo na ngayon na ipokrito nga sya at ang rason ay dahil di sya naturuan ng mabuting aral ng katoliko
Reply #19
07-07-18 07:49 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6176
Thank You: 607
Reputation: 19
cute_huckfin has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Pass na ako fi ka naman pala Katoliko eh. Ehehehe
Reply #20
07-07-18 07:55 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
So inaamin mo na ngayon na ipokrito nga sya at ang rason ay dahil di sya naturuan ng mabuting aral ng katoliko

Mabuting aral ng katoliko???

Ano yung mga yun?

Pagrorosario ba?

Pagpunas ng panyo sa rebulto ba?

Pagsasayaw sa rebulto ba?

Pagpoprosesyon ba habang dinadasalan ang mga imahe?

paghalik sa rebulto ba?

Ano ba yung tinutukoy mong mabuting aral ng katoliko?

Ah! Pangungumpisal sa pari!

Hindi kaya yung ordinary at special na padasal sa mga patay?

Ano kaya?

Baka naman yung special na binyag.

Sir, ano ba yung tinutukoy mo paki explain naman po.
Reply #21
07-08-18 07:06 AM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 3566
Thank You: 90
Reputation: 0
tisoy_of_manila has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
ako maka duterte ako
at na intindihan ko ang ibig sabihin ni duterte!
napakalinaw na hindi ang abrahamic god ang pinapaniwalaan niya! 
pero itong ibant tagasunod nya pilit hinihilot para lang magtugama sa Dios nila!  pero ang totoo kasama kayo sa stupid god na iyan!! nakikisakay lang kayo para siraan ang katoliko! at ito naman ibang katoliko bumabatikos din sa mga pari!  eh ang hindi nila alam na iba ang dios ni duterte!
hindi si duterte ang ipokrito kundi ang mga tagasuporta nyang mga cristiano kuno! 
Mr cycle ano bang samahan na meron ka?  free ba lahat sa inyo?
Reply #22
07-08-18 02:23 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
ako maka duterte ako
at na intindihan ko ang ibig sabihin ni duterte!
napakalinaw na hindi ang abrahamic god ang pinapaniwalaan niya! 
pero itong ibant tagasunod nya pilit hinihilot para lang magtugama sa Dios nila!  pero ang totoo kasama kayo sa stupid god na iyan!! nakikisakay lang kayo para siraan ang katoliko! at ito naman ibang katoliko bumabatikos din sa mga pari!  eh ang hindi nila alam na iba ang dios ni duterte!
hindi si duterte ang ipokrito kundi ang mga tagasuporta nyang mga cristiano kuno! 
Mr cycle ano bang samahan na meron ka?  free ba lahat sa inyo?

Sir, sumusunod lang kami kung ano ang nakasulat.
Hindi ba kung ikaw ay mananampalatayang Kristiano hindi ba dapat ang batayan ng pananampalataya mo e, kung ano ang nakasulat.


Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan;
O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti."
(1 Peter 2:13-14)

Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 07-07-18 11:24 AM


At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.
Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili:
Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa.
(Romans 1:23-25)Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao'y inanyuan ng manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping diosdiosan?
Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka; sa piping bato, Bumangon ka! Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon.
Habakkuk 2:18-19

Na nangagsasabi sa kahoy, Ikaw ay aking ama; at sa bato, Iyong ipinanganak ako: sapagka't kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha: nguni't sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, Ikaw ay bumangon, at iligtas mo kami.
Jeremiah 2:27

Sapagka't ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan: sapagka't may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.
Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.
Sila'y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka't hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka't hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.
Jeremiah 10:3-5

At inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal, at ang kanilang mga idolo, na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila:)
Deuteronomy 29:17

Kundi sila'y pawang tampalasan at hangal turo ng mga dios-diosan, yao'y kahoy lamang.
May pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis, at ginto mula sa Uphaz, na gawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday; azul at kulay ube ang kanilang damit; gawang lahat ng mga bihasang manggagawa.
Jeremiah 10:8-9

Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:
Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;
Exodus 20:4-5

At ngayo'y nangagkasala sila ng higit at higit, at nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak, mga diosdiosan na ayon sa kanilang unawa, lahat ng yaon ay gawa ng manggagawa: sinasabi nila tungkol sa mga yaon; Magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain.
Hosea 13:2

Ang sabi ng biblia ay ito...

Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

2 Timoteo 3
16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.Eto kasi ang isa sa mga aral ng bibliya...

1 Corinto 4
6Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Kung walang nasusulat na nagpapagawa ang Dios ng kanyang imahe o larawan malinaw na humigit sila sa bagay na  nasusulat.

Ang alibi ng ilan ay ito...

"Saan mo ba mababasa na talata na ipinagbawal ni Jesus ang paggawa ng imahe nya at ng mga Santos?"

Ang sagot ko e, Saang aral mo naman binatay yang unawang ganyan, sa aral pari?

Huwag nga raw hihigit sa bagay nanasusulat diba.

Bakit nga kaya hindi ninais ng Dios na igawa sya ng imahe o rebulto.
Nagpagawa naman sya ng mga imahe gaya ng sa kerubin.
Bakit hindi nya binanggit na igawa sya ng rebulto?


Kasi po ang Dios may kalagayang sinasamba.
Yun po ang Dahilan.


Kasi nga gagawa ka ng isang imahe o rebulto tapos sasabihin mo sa mga nasasakupan mo ito ang larawang ng Dios natural, papasok doon ang paggalang at pagsamba kasi nga sabi mo larawan kamo iyon ng Dios.
Ano ba ang dapat ibigay sa Dios diba pagsamba? Kaya aminin man nila o hindi iyon ang kinalabasan ng ginawa nila.
Niluluhuran, dinadasalan, hinahalikan, pinupunasan ng panyo at sumasampalatayang pagagalingin, pinaglilinkuran, binibihisan, binubuhat at ipinuptosesyon ang kanilang mga rebulto .
Yan ang dahil kaya ayaw ng Dios na igawa sya ng imahe.
Kaya nga kahit sa pananalangin ang itinuro ay manalangin tayo sa Amang nasa langit, yumukod tayo sa Dios na nasa langit hindi sa imahe.


Kasi ang katotohanan ay ipinasulat ng Dios ang ibig at nais nyang gawin ng tao para malaman ng tao.
Reply #23
07-10-18 11:40 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2427
Thank You: 72
Reputation: 0
WongFeiLong has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
hindi naman talaga yan directly sa katoliko.  damay dyan ibang religion na claiming to be a christian.

Reply #24
07-10-18 08:42 PM
 • PinoyDen Adik
 • ******
 • Male Offline
 
Posts: 77083
Thank You: 1305
Reputation: 1
tjc0ol has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
tama naman si pres.
Reply #25
07-11-18 03:56 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2427
Thank You: 72
Reputation: 0
WongFeiLong has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
https://youtu.be/kEmLU0jvuAw

yan yung link. watch nyu baka edited version napanood nyu.

ang ba ang pino point ni pres?

ang nais nyang ipahiwatig. ay mamulat tayo. magkaroon ng katanungan sa isipan.

at saka. hindi lang sa creation ang meron question. pati sa time ni noah. may question din dun. till sa pag balik ni jesus sa langit.

so lahat ba ng mababasa sa bible. dapat nating paniwalaan?

kasi maraming religion na claiming na sila ang maliligtas. na akala mo alam na lahat.
pero yung kaalaman nila, parang pang grade 1 o 2 lang. na natutong magbasa at nagsulat.

bakit? kung ikokompara natin ang nag aral ng bible, at yung hindi.
kita ang kaibahan. unang tingin. ang layo ng agwat.
pero yung kaalaman. ay di na nadaragdagan.
at kung madaragdagan man. ay sariling pakahulugan lamang.

ngayon kung yung isang tao ay nagsusuri.
o nagigiling malikot ang isip at nakakaisip ng katanungan.

ito ba ay kasalanan? di ba hindi.
pag nagtanong ka ng ganito. ganyan.
isasagot sayo humihina na ang pananampalataya ni kapatid. kasalanan yan sa sa diyos at mamababasa yan sa talata ng...

tatakotin ka pa. 

ang totoo. di nila kayang sagutin yun.
Reply #26
07-13-18 09:09 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6289
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Ganito lang kasimple yan...

Kung tama nga sila na ang buhay ay pagsilang at kamatayan lang talaga walang problema walang mawawala. Kaso, paano kung tama naman kami? Di may paglalagyan paniniwala mo.

Tulad ng itinanong ko dati sa isa may kapareho mong paniniwala.
Tinanong ko sya ng ganito.

"Ano kabutihan ang makukuha ko kung maniniwala akong walang Dios?"

Hindi nya ako sinagot.


Then, tinanong ko uli sya.

"Ano namang kasamaan ang makukuha ko kung maniniwala ako sa Dios at susunod sa kanyang mga utos?"

Wala na naman akong nakuhang sagot mula sa kanya.


Kaya ang sabi kong uli."Kung wala naman pala akong kabutihang makukuha kung maniniwala ako sa paniniwala nyang walang Dios at wala din nman pala akong kasamaang magagawa kung maniniwala akong may Dios at patuloy na susunod sa kanyang mga utos e, patuloy na lang akong maniniwala sa paniniwala kong may Dios."

Reply #27
07-13-18 10:12 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 862
Thank You: 282
Reputation: 2
REDTAN has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Tama si duterte stupid god nila kasi ginawang god nila ang pera kayamanan,kapangyarihan,kurakot at mga drugas


Reply #28
07-13-18 01:24 PM
 • PinoyDen Adik
 • ******
 • Male Offline
 
Posts: 77083
Thank You: 1305
Reputation: 1
tjc0ol has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
tama si duterte mga stupid sila, kagaya ng god nila na non-living things.
Reply #29
07-14-18 12:22 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 2427
Thank You: 72
Reputation: 0
WongFeiLong has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 07-13-18 09:09 AM
Ganito lang kasimple yan...

Kung tama nga sila na ang buhay ay pagsilang at kamatayan lang talaga walang problema walang mawawala. Kaso, paano kung tama naman kami? Di may paglalagyan paniniwala mo.

Tulad ng itinanong ko dati sa isa may kapareho mong paniniwala.
Tinanong ko sya ng ganito.

"Ano kabutihan ang makukuha ko kung maniniwala akong walang Dios?"

Hindi nya ako sinagot.


Then, tinanong ko uli sya.

"Ano namang kasamaan ang makukuha ko kung maniniwala ako sa Dios at susunod sa kanyang mga utos?"

Wala na naman akong nakuhang sagot mula sa kanya.


Kaya ang sabi kong uli."Kung wala naman pala akong kabutihang makukuha kung maniniwala ako sa paniniwala nyang walang Dios at wala din nman pala akong kasamaang magagawa kung maniniwala akong may Dios at patuloy na susunod sa kanyang mga utos e, patuloy na lang akong maniniwala sa paniniwala kong may Dios."
susme. yung tanong ko sayo di mo sinasagot. gumawa ka ng palusot. report pa more. para ma mute ako. ayos ka pastor.
ganyan matututunan sayo ng pinangangaralan mo at, yan din natutunan mo sa puno mo.

Pages: 1 [2] 3   Go Up
 

All dates are GMT+8:00. The date now is 02-23-19 10:20 AM
WWW.PINOYDEN.COM.PH does not store any files on it's server, we are just indexing other sites contents!
WWW.PINOYDEN.COM.PH [Ang Tambayan ng pinoy!] copyright 2008-2009 All Rights Reserved.
Contents published on www.PinoyDen.com.ph requires permission for reprint.

Page created in 0.094 seconds with 22 queries.