Guys pa explain naman ano pagkakaiba nito - PINOYDEN


Go Back   PINOYDEN > Tambayan Zone > Humanities

Welcome to PinoyDen Forums.

You are currently browsing our forum as a guest, please consider registering to get full access to all of our forum features, download free games, get help for your pc and cellphone problems and learn new mobile tricks like how to browse the internet using your cellphone for free. All that and more, so what are you waiting for, JOIN us now!!!! Click here to register...
 Topic: Guys pa explain naman ano pagkakaiba nito  (Read 4133 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: [1] 2 3 4   Go Down
01-10-18 03:07 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 3659
Thank You: 602
Reputation: 1
Rhea316 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Para kasi saken walang pagkakaiba tong dalawang to
Reply #1
01-11-18 10:21 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Online
 
Posts: 6219
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Wala ng pinagkaiba kung ito ang pagbabatayan natin.

Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao'y inanyuan ng manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping diosdiosan?
Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka; sa piping bato, Bumangon ka! Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon.
Habakkuk 2:18-19


Na nangagsasabi sa kahoy, Ikaw ay aking ama; at sa bato, Iyong ipinanganak ako: sapagka't kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha: nguni't sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, Ikaw ay bumangon, at iligtas mo kami.
Jeremiah 2:27


Sapagka't ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan: sapagka't may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.
Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.
Sila'y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka't hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka't hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.
Jeremiah 10:3-5


At inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal, at ang kanilang mga idolo, na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila:)
Deuteronomy 29:17

Kundi sila'y pawang tampalasan at hangal turo ng mga dios-diosan, yao'y kahoy lamang.
May pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis, at ginto mula sa Uphaz, na gawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday; azul at kulay ube ang kanilang damit; gawang lahat ng mga bihasang manggagawa.
Jeremiah 10:8-9

Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:
Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;
Exodus 20:4-5

At ngayo'y nangagkasala sila ng higit at higit, at nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak, mga diosdiosan na ayon sa kanilang unawa, lahat ng yaon ay gawa ng manggagawa: sinasabi nila tungkol sa mga yaon; Magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain.
Hosea 13:2

Ito po ay mga kasulatan galing sa iniutos ng Dios na maisulat wala po akong idinagdag o masasabing ako ang gumawa.
Ito'y naisulat dahil ipinasulat ng Dios.


Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

2 Timoteo 3
16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.
Reply #2
01-12-18 07:57 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 3659
Thank You: 602
Reputation: 1
Rhea316 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Yung isa pala diya. Eh yung procesion ata tawag nila tas yung isa naman sa India.
Reply #3
01-12-18 03:43 PM
 • Tech Support
 • *
 • Male Offline
 
Posts: 7773
Thank You: 1575
Reputation: 53
Jigsaw has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : Rhea316 on 01-12-18 07:57 AM
Yung isa pala diya. Eh yung procesion ata tawag nila tas yung isa naman sa India.
yung isa dyan is krishna.. from india nga yan. ang pagkakaiba nyan is sa catholic or christian naka lagay sa bible na wag mag worship sa mga inanyuang larawan.
Reply #4
01-12-18 07:10 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Online
 
Posts: 6219
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Ang utos ng Dios ay huwag mong yuyukuran o paglilingkuran ang larawan o rebulto.

Ang pagpupunas, pagdadamit, pagpoprosesyon, pag-aalay ng bulaklak sa rebulto o larawan ay isang uri ng paglilinkod sa larawan o rebulto.
Ang pagluhod sa larawan o rebulto ay bawal din.

Reply #5
01-13-18 08:41 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 3659
Thank You: 602
Reputation: 1
Rhea316 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Curios lang.
Halata namang wala silang pinagkaiba and ang source naman ng Catholic eh Bible.
So gusto ko sana malaman bakit ginagawa parin nila yan?
Reply #6
01-13-18 03:05 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Online
 
Posts: 3551
Thank You: 91
Reputation: 0
tisoy_of_manila has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
ang nasa bible kasi ginawa nilang mga rebulto ay wala sa bibliya or sa ibang  dios ito na kaaway ng bibliya
Reply #7
01-14-18 10:10 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Online
 
Posts: 6219
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Pag hindi nakasulat huwag gawin.

PAHAYAG 22:18-19  Akong si Juan ay nagbababala sa sinumang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito: Sa sinumang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.

MATEO 5:18 b KJV …Hanggang sa mangawala ang ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang samaganap ang lahat ng mga bagay.

1 Corinto 4:66Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Kasi kung talagang ninais o ibig ng Dios na igawa sya ng rebulto o imahe malamang na ipasulat nya ito.

Kasi ang nais at gusto ng Dios nasusulat.
Reply #8
01-17-18 04:32 PM
 • Jr. Member
 • **
 • Offline
 
Posts: 184
Thank You: 15
Reputation: 0
mckinly has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Walang pagkakaiba its both a blind practice but you need to respect becauase thats make them a good as  human being pero wala yan kay bahubali
Reply #9
01-18-18 10:27 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Online
 
Posts: 6219
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Isaiah 58 Tagalog:
Ang Dating Biblia (1905)
1Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.
Reply #10
01-19-18 10:52 AM
 • Jr. Member
 • **
 • Offline
 
Posts: 106
Thank You: 31
Reputation: 1
noklang has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 01-18-18 10:27 AM
Isaiah 58 Tagalog:
Ang Dating Biblia (1905)
1Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.

ang laki ng font better than Capslock.
wows para sayo idol!
Reply #11
01-26-18 11:02 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 1831
Thank You: 83
Reputation: 0
Keir7 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
igalang na Lang ninyo ang paniniwala ng iba..iba iba kasi tayo..kahit na sabihin natin na magkapatid tayo sa totoong buhay iba parin ugali natin..dapat igalang para magkasundo..
Reply #12
02-13-18 12:16 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 1278
Thank You: 83
Reputation: 0
sunstriker has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
ang ipinagbawal lng kasi ay Diosdiosan at rebulto ni Jesus at ng mga Santos hindi ipinagbawal. wala yan sa banal na aklat
Reply #13
03-03-18 10:21 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 1642
Thank You: 21
Reputation: 0
Newbeast has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Pareho lang mali. Sobrang lala ng isa kalahating hayop ano ito tikbalang
Reply #14
03-09-18 01:06 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Online
 
Posts: 6219
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
At bakit yung rebulto nila may mahabang buhok? Sino ba yun?

Kasi ayon sa aral ay ito...

Corinto 11
14Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalake, ay mahalay sa kaniya? 15Datapuwa't kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya; sapagka't ang buhok sa kaniya'y ibinigay na pangtakip.
Pages: [1] 2 3 4   Go Up
 

All dates are GMT+8:00. The date now is 09-19-18 10:32 PM
WWW.PINOYDEN.COM.PH does not store any files on it's server, we are just indexing other sites contents!
WWW.PINOYDEN.COM.PH [Ang Tambayan ng pinoy!] © copyright 2008-2009 All Rights Reserved.
Contents published on www.PinoyDen.com.ph requires permission for reprint.

Page created in 0.064 seconds with 21 queries.