Various Rituals of a Practicing - PINOYDEN


Go Back   PINOYDEN > Tambayan Zone > Humanities

Welcome to PinoyDen Forums.

You are currently browsing our forum as a guest, please consider registering to get full access to all of our forum features, download free games, get help for your pc and cellphone problems and learn new mobile tricks like how to browse the internet using your cellphone for free. All that and more, so what are you waiting for, JOIN us now!!!! Click here to register...
 Topic: Various Rituals of a Practicing  (Read 19529 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: [1]   Go Down
06-14-12 02:25 AM
 • Full Member
 • ***
 • Female Offline
 
Posts: 452
Thank You: 133
Reputation: 0
cloudzey has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
hi guys ginawa ko tong thread para sa lahat na gusto maniwala o hindi nasa inyo parin ang desisyon kung maniniwala kayo sa ipopost ko sa thread na ito.

sa mga gusto subukan o ayaw nasa inyong desisyon yan pero paalala ko lang guys ang mga iba aking mababanggit dito may masamang maidudulot kaya ingat pag isipan muna ang gagawin bago isagawa ang nais ninyong malaman para hindi ninyo pag sisihan sa bandang huli

ako po si cloudz a.k.a scoopology magtanong lang sakin kung ano gusto ninyong malaman huwag mahiya susubukan ko sagotin ang inyong gustong malaman sa thread nato sa maabot ng aking nalalaman at makakaya salamat po."Opening the Chakras"

Chakras and their colors

As mentioned in my earlier hubs, Chakras are energy centers
that control the inward and outward flow of energy from our
physical being. In most cases these centers remain inactive /
dormant as a result of which people remain ignorant about their
psychic and intuitive powers. As a first step towards opening
Chakras, one needs to awaken these centers from their dormancy state; the best way to do this is to sit in a quiet room
with eyes closed, keeping the entire focus on the Chakras, one at
a time. Try to visualize each Chakra like a flower (having the
color associated with the Chakra on which you're focusing)
blossoming slowly outward from the spine. Before we proceed
further, let's take a moment to have a look at the colors attributed to each Chakra.


1. Crown Chakra-White
2. Third Eye-Purple
3. Throat Chakra-.Blue
4. Heart Chakra-Green
5. Solar Plexus-Yellow
6. Sacral Chakra-Orange
7. Root Chakra-.Red

Awaken the Chakras

Remember not to force the Chakras to open, especially if they
have been lying inactive for ages. It would create a lot of
pressure on the soul and the mind which might even suffer a
'psychic shock'. It would be like waking up someone from deep
sleep and expecting him to dance in a full swing without giving
him some time to attune his body to the sudden change from sub conscious to the conscious state. The body might pick up all
kinds of energy around it and the consequent overload could
cause total chaos and confusion for the doer of such meditative
practice. So, the thumb rule is¿..Work your way upward from
the base and go slow

Now that the body is prepared for going to the next level, let's move on to Chakra-opening procedure.


"Opening Root Chakra"

Let the tip of your index finger and thumb touch as shown in the image. Concentrate on the Root Chakra located between the genitals and the anus and chant LAM.


"Opening Sacral Chakra"

Place your hands in your lap (see the image), palms up, on top of each other, and left hand under the right hand and touching the back of its fingers; the tips of thumbs touch each other
gently. Focus on Sacral Chakra (lower back) and chant VAM

the Chakras are energy centers which
control the flow of energy in and out of the body. The Chakra located in the lower region of the body are mostly connected with instincts


"Opening Solar Plexus (Naval) Chakra"

Place your hands in front of your stomach, just below the Solar Plexus. The fingers should touch each other as shown in the image and should point away from you. Keep the fingers straight
and the thumbs crossed. Concentrate on the Navel Chakra just above the level of Navel on the spine and chant RAM.


"Opening Heart Chakra"

Sit crossed legged with your index finger and the tip of thumb touching each other as shown. Place your left hand on your left knee and the right hand in front of the lower part of your breast bone (a little above solar plexus). Concentrate on Heart Chakra and chant YAM.


"Opening Throat Chakra"

Clasp your fingers as shown in the image and let only the tips of thumbs touch each other. Pull the thumbs a little upward. Concentrate on Throat Chakra at the base of the throat and chant HAM.


"Opening Third Eye"

Place your hand in front of the lower part of your breasts.
Follow the image and join your hands as shown. The middle fingers should point upward while touching each other at the
tips. The other fingers are bent and join each other at the lower phalanges while the thumbs (touching at the tips) point towards you. Focus on the Third eye Chakra located slightly above the point between the brows and chant OM or AUM.


"Opening Crown Chakra"

Place your hands in front of your stomach and let the ring fingers point upward while touching each other at the tips.

The rest of the fingers are clasped as shown and the left thumb lies under the right thumb. Focus on the Crown Chakra at the top of your head and chant the sound NG.

(A word of caution: Don't use this procedure for Crown Chakra if you don't have a strong Root Chakra)


""THIRD EYE""

"Third Eye." Madalas ito naririnig binabanggit ng mga tao, lalo na kapag nagkukuwentuhan ng katatakutan. Ngunit, ano nga ba ito?

Ang tinatawag na "third eye" ay ang nagsisilbing tarangkaha natin sa espasyo ng ulirat at sa mundo ng kinalolooban.
Nakikilala rin ito bilang "sixth sense" or "ajna chakra" sa espirituwal na tradisyon ng taga-Western at Eastern.
Sa mga relihiyon na Hinduism at Buddhism,
ang "third eye" ay simbolo ng moksha at nirvana. Inuugnay ito sa pineal gland na kasing laki lamang ng gistantes.
Nasa gitna ito ng utak, sa likod ng pituitary
gland. Matatagpuan ito sa likod ng mga mata at naka-kabit sa third ventricle.

Ang "third eye" ang responsable sa abilidad ng tao na makakita ng mga multo o aura.
Nakikita nito ang padron ng enerhiya at
hindi limitado sa oras at distansya. May kakayahan ito sa ikonektado pag-uugnay sa tao sa pwersa na higit sa karaniwan.
Sa pamamagitan ng "third eye", maaring makita ang mga nangyari noong nakaraan at ang puwedeng mangyari sa kinabukasan. Nakikita ng "third eye" ang mga bagay na hindi nakikita ng pisikal na mga mata, dahil masyado tayong
nakatutok sa mga alam nating umiiral at totoo -sa mga bagay na nasa harapan lamang natin.

Lahat ng tao ay mayroon ng "third eye", ngunit hindi lamang nakabukas ang karamihan. Para sa mga tao na nakadilat ang kanilang ikatlong mata, alang nila ito bilang isang basbas at ang
iba naman, intinuturing ito bilang sumpa. Mayroon namang mga tao na dahil hindi nakadilat ang kanilang "third eye", nagtataka
sila kung mayroong paraan para mabukas ito.

Sa katotohanan, ang ideya ng "third eye" ay hindi lamang napapatungkol sa mistikal o spiritual na kapangyarihan.
Mayroon din itong pakikipag-ugnayan sa science. Napapakita ngayon ng scientipikong ebidensiya na ang "third eye" o pineyal glandula ang kaunaunahang mata ng kalikasan, lalo na sa tao at
vertebrates.
Maraming misteryo ang napapaikot kung ano talaga ang trabaho ng pineyal glandula sa ating katawan. Ito ay
binuo ng mga cells na napapareho ang kanilang tampok sa mga
light-sensitive cells na natatagpuan sa retina, kaya may posibilidad na ang kaniyang trabaho ay bilang organo ng
paningin.

Ayon kay H.P. Blavatsky, labing-walong milyon taon nakaraan,
nagiiba ang anyo ng mga tao. Ang pag-usbong na ito ay sinamahan ng pwersa sa loob ng ulirat na sumama sa matter
para maform ang sikolohikal na aspeto. Nakikipag-trabaho ang
aspetong ito sa pisikal para paganahin ang mga senses. Ang mga
ito ay umusbong kasama ang balat. Ang ating utak lamang ang nagsisilbing koneksyon sa langit at panlupang katauhan.

Ang pwersa sa ating kinalolooban ay nagtratrabaho gamit ang ating panlabas. Ang utak at ang sense ay mga daan para sa mga
enerhiya na nagtratrabaho sa mga chakras, ang pinakamataas ay ang pineyal glandula. Ito ang susi sa banal na diwa ng tao.

Habang tayo ay nagproprogreso sa ating spirituwal na pagkatao,
kailangan nating ibalanse ang mga enerhiya nasa loob ng atin katawan. Kahit na minsan mapanganib paglaruan ang ating ikatlong mata dahil hindi pa sapat ang ating pagintindi dito,
kailangan parin natin pagaralan ang ating kamalayan.

"ANO ANG THIRD EYE O IKATLONG MATA?"
ANO ANG IBAT-IBANG GAMIT NG THIRD EYE?

Clairvoyance the power of spiritual sight.
Clairaudience the power to hear sounds or voices at great distance w/c are ordinarily inaudible to normal hearing.KAPANGYARIHANG MARINIG ANG MGA BOSES SA MALAYONG LUGAR NA HINDI NARIRINIG NG ORDINARYONG O NORMAL NA PANDINIG

Can perform Astral projection-separating of the physical body temporarily or out of the body travel/experience.ITO ANG PAGHIWALAY NG KATAWANG LUPA PANSAMANTALA. ANG KAKAYAHANG MAGKAROON NG LABAS-SA-KATAWANG KARANASAN KATULAD NG PAGLALAKBAY NG DIWANG SARILI.

Can produce his etheric double or Bilocation- the power to be in two places at the same time.ANG KAPANGYARIHAN O KAKAYAHANG MAGKAROON NG IKALAWANG SARILI KUNG SAAN MAAARING MAGSA-DALAWANG LUGAR SA IISANG ORAS O
PAGKAKATAON

Telepathy or thought transference -KAKAYAHANG O
KAPANGYARIHANG MAGPADALA O TUMANGGAP NG MENSAHENG KAISIPAN NG WALANG GAMIT NA PISIKAL NA PARAAN. MAKITA O MABASA ANG NAIISIP NG IBA.

These were several examples of the telepathy powers of Jesus Christ as given in the Bible. When his enemies were plotting against him, he knew of it and was able to escape them. When
the priests whispered against him, he knew what they were talking about and would answer them back. He knew men's hearts, Jesus could read their minds - was how the Bible described the telepathic powers of the son of God.

Precognition- to power to foretell an event before it happens. It tends to reveal things that might happen. Nothing is fixed and we have the power to change the future. KAPANGYARIHANG
MAGSABI O TUMUKOY NG ISANG PANGYAYARI BAGO PA MAN ITO MANGYARI O MAGANAP

Premonition - forewarn. This is a warning which can avert future disaster if heeded.

Prophecies - divinely-inspired precognitive experiences.

Predictions - announcement of future events.

Psychokinesis/telekinesis- to influence.

Psychometry-sense of origin/person's state of mind.

Radiesthesia- power to find hidden object/precious metal/diagnose disease.

="Opening the Third Eye"=


This exercise is done with a specific tone and chant. You need to do this exercise for 4 days in a row. Regular meditation on the third eye should follow to completely open it up and establish an energy uptake. This exercise only gets it going. Further work is needed and must be consistent to reap maximum results. Note: Steps 1 and 2 are optional. Steps 3-7 are necessary.1. Sit with your back straight.
2. Place your hands in the position as shown in the photo. Your for people who are right handed, your right hand should make a fist around your left index finger; for people who are left- handed, your left hand should make a fist around your right index finger. The thumbnail should press on the side of the finger as shown, at the spot where the cuticle ends.When you feel a very faint electrical shock, you will know you have the correct spot. Don't get discouraged if you cannot find it. It should be apparent in those who have naturally stronger auras. What this does is redirect the flow of energy to the third eye. This mudra can be used at any time during regular meditation on
the third eye. Keep this position throughout the meditation.
*NOTE: THIS HAND POSITION IS OPTIONAL. THE REST OF THE
STEPS 3 - 7 ARE NECESSARY

3. Breathe in through your nose and on the exhale vibrate "Thoth." Thoth is the Moon God and the ruler of the 6th chakra and third eye is the moon. Release your breath slowly through
your mouth and vibrate:
TH-TH-TH-TH-OH-OH-OH-TH-TH-TH in one long exhale (vibrate the sound one time per exhale, as with the Yogic "humming breath").
Now this is important. Keep the TH and OH sounding at the same time.
You should be making the TH sound all throughout the exhale.
Your tongue will be vibrating between your teeth. It may take a few seconds to adjust this to where you feel it in the middle of your forehead (3rd eye),don't worry, just keep on going.
Try to get it to the correct vibration where you can feel it in your forehead. This can take some experimenting.
Just do the best you can. You may have to try as many as ten to fifteen times or more to get it right.
4. Do the above 4 times in a row and then relax5. Now, align your third eye correctly by visualizing it point end facing inside as illustrated at left. The color of the third eye is brilliant white, like a miniature sun.

6. It is very important the above exercise be done for FOUR consecutive days, preferably 24 hours apart. Then it is a done deal and you will have performed the initial step of opening and activating your third eye.

7. After you are finished, it is important to meditate on your third eye to get the energy flowing, this way it will fully open.

Just close your eyes and "look" at the 3rd eye in the middle of your forehead. It is important to relax and not to strain youreye muscles, even though your eyes are closed. At first, there is
usually just blackness depending on how active your 3rd eye is, then possibly swirling colors and shapes like a kaleidoscope.
Like scrying into a mirror, the colors and shapes will give way to images when you do the meditation long enough and regularly. Remember to keep your gaze soft and relaxed.
Feeling pressure here or a knot is normal after the above exercise is completed. This usually diminishes in time.

WHAT YOU CAN EXPECT:

1. One of the first experiences is a headache or pressure in the
center of the forehead. This sensation may also feel like it iS originating from within, usually an inch or more beneath thE surface of the forehead as it affects the sixth chakra. This is a
positive indication the pineal gland is awakening and beginninG to function in a healthy manner.

You may also find you can feel this ache or pressure whenever you focus your attention on your third eye or meditate on your
third eye. This is perfectly normal and eases with time.

*Some people can experience a migraine lasting several hours.
The severity of the side effects will depend on how atrophied your pineal gland is to begin with.


====================

What Is Orasyon?

I keep using the word "orasyon". For my non-Filipino readers, the word "orasyon" is a Tagalog word that means "prayer" or "angelus" or "chant".


="Kontrahin Ang Sumpa Na Inihip Sa Musika"=

May mga elemento sa musika na puwedeng magparating sa
iyo ng sumpa mula sa isang tao o mula sa isang
mangkukulam.

Upang makontra ito, sabihin ang orasyon na ito

UDU MAR RIFICANDO SUM

=========

="Upang Ikaw Ay Kainggitan"=

Mga Kailangan

Asin (Iodized)
Agua Bendita

1.) Maglagay ng agua bendita sa isang basong transparent.
2.) Maglagay ng asin sa baso.
3.) Habang iniikot ang baso, sambitin ito "Leviathan, ako ay kanilang kainggitan." ng 13 na beses.
4.) Iflush ang laman ng baso sa toilet.

=========

="Praying The Rosary To Invoke Evil Spirit (Modified)"=

1.) Make the sign of the cross. Recite the Apostles Creed.
2.) Recite The Lord's Prayer (Luke version)
3.) 1 Hail Mary, 1 Glory Be
4.) Recite The Lord's Prayer (Luke version)
5.) 3 Hail Mary, 1 Glory Be and 1 Oh My Jesus
6.) Recite The Lord's Prayer (Luke version) 7.) 3 Hail Mary, 1 Glory Be and 1 Oh My Jesus
8.) Recite The Lord's Prayer (Luke version)
9.) 3 Hail Mary, 1 Glory Be and 1 Oh My Jesus
10.) Recite The Lord's Prayer (Luke version)
11.) 3 Hail Mary, 1 Glory Be and 1 Oh My Jesus
12.) Recite The Lord's Prayer (Luke version) 13.) 3 Hail Mary, 1 Glory Be and 1 Oh My Jesus
14.) Your own personalized Litany.
15.) Recite Hail, Holy Queen
16.) Say "Amen" and make the sign of the cross.

Evil Spirit is now within you.


=======

="Let Evil Spirit Come To You By Praying The Rosary (Traditional)"=

Do the rosary but everytime you say the Lord's Prayer, don't say "But deliver us from evil."

After saying the rosary, you will be possessed by Evil Spirit.

========

="Overcome An Evil Spirit"=

Do this ritual if you are possessed by an evil spirit.

What You Need

Poland Spring (New or Refilled)
Porcelain Bowl
Olive Oil
Psalm 10

1.) Fill the porcelain bowl with water from Poland Spring.
Pour into it pure olive oil. Then say the your name.

2.) Recite Psalm 10. At the ending of the Psalm, recite "May it be thy most holy will, Oh, Eel Mez, to heal the body and soul of [Your name], son of [your father's name], and free him from all his plagues and oppression: wilt thou strengthen him in soul and body and deliver him from evil. Amen! -Selah-"

3.) Dispose the liquid in a sink. Preferably in the bathroom sink.

You can use this on other person possessed by evil spirit.

=========

="Smiting Your Enemies (Hoodoo Dark Magic Spell based on
Psalm 52)"=

1.) Recite the Lord's Prayer (the Luke version to align yourself to Evil [Luke version doesn't contain "But deliver us from evil."])

"Father,
Hallowed be thy name
Thy kingdom come
Give us this day our daily bread
And forgive us our sins
As we forgive those who sinned against us And do not bring us to the test. Amen."

2.) Recite the following lines
"I boast of evil."
"Disasters my tongue devises."
"I love evil better than good."
"I love all destructive words."

Now that you finally aligned yourself with evil, recite "God surely will smash my enemies forever, sweep them up and tear them from the tent, root them out from the land of the living. selah." to smite your enemies.

3.) Say "Amen. Amen."

Invoking evil and God? You may be wondering why I do that.
Well according to the Scriptures, God is both good and evil.

"I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things." - Isaiah 45:7
"For God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." -Genesis 3:5

For this to be effective, you must believe in your heart that God is both good and evil.

===========

="Bringing Bad Luck To A Person"=

Pre-ritual

1.) Boil tap water. Put Dead Sea salt in the hot water on a glass. Swirl the glass while reading Psalm 23, Psalm 91 and Psalm 139 (Recite them consecutively).
2.) Pour some holy water to the glass. Swirl and say "Amen" four times.
3.) Recite the Novena Prayer To Your Own Patron Saint [the one who you devoted to] and in the part where you mention your special request, say "Bless me, guide me, protect me, O God."

Save water from preritual

What You Need

Water from pre-ritual
Any possession of the person (letter or magazine addresse to him/her is recommended)
Bible (NIV)
Rosary
Candle Radio or any music source.

1.) First step is to turn on the music source. Put the volum to a level where you can still hear yourself talking.
2.) Bless yourself with water from preritual. Wet you forehead and chest. Say "Protect me, God" while doing so.
3.) Light the candle. Bind the rosary to your left hand.
4.) Recite Deuteronomy 28:20 once.
5.) Destroy the possession of the person (Tear it if it's a magazine or letter). Say "I bring bad luck to you [full name]. God brings bad luck to you [full name]".
6.) Blow off candle.
6.) Blow off candle.
7.) Throw the destroyed item to the garbage can.

Bad luck will come to the person in the coming days.

Remember that the person should have done something bad against you first.

=============
="Orasyon Para Dapuan Agad Ng Sakit Ang Isang Tao"=

Paymon
Bolayal
Bal
Boscam
Omo
Datom
Bolayal
Paymon
[Buong Pangalan Ng Tao]

Paano Gamitin

1.) Magsindi ng kandila.
2.) Basain ng agua bendita ang noo.
3.) Sabihin ang orasyon ng tatlong beses.
4.) Patayin sindi ng kandila.

=============
="Gayuma (Love Spell) for Warlocks"=

Ingredients

Image of Nuestra Senora de Penafrancia
Lit candle (from your previous ritual, this is important!) Picture of the Girl that you want to cast a spell on.

Methods

1.) Be sure to have the image of Nuestra Senora de
Penafrancia in your sight. (You can print them online or better get the actual replica statue from the Philippines).
2.) Lay eyes on the picture of the girl and recite "Napintas nga balasang, ayayaten ta ka. Ayaten nak mit." 4 times.
3.) Recite Song of Songs 6:4 once.
4.) Kiss the image or statue of the Nuestra Senora de Penafrancia.
5.) Turn off the lit candle.

The girl will think of you out of no where. You will be in her dreams. If you see her regularly, she will be attracted to you as days go by.="Ianib ang Sarili Sa Itim na Puwersa"=

Kakatapos lang ng Holy Week at ang Holy week ay perfect
time upang magkaroon ng itim na kapangyarihan.

Naniniwala ang simbahang Katoliko na si Hesus ay namatay
sa Krus sa Biyernes Santo at napunta sa impiyerno at nanatili doon ng 3 araw bago sya nabuhay muli (Apostle's Creed). Upang maexperience mo na makita ang Diyablo at
humiling sa kanya at magkaroon ng itim na kapangyarihan,
dapat mong gawin ang mga sumusunod magmula sa Maundy Thursday hanggang sa Sabado de Gloria.

"Maundy Thursday"

1.) Gawin ang paghugas ng paa sa gabi (John 13:1-15). Ang tubig na gamit ay dapat may agua bendita.

2.) Kumuha ng tinapay at alak. Usalin ang "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." sabay kain ng tinapay at Usalin ang "This cup is the new covenant in my blood.
Do this, as often as you drink it, in remembrance of me." sabay inum ng alak (1 Corinthians:23-26)

Note: Ginagawa ito upang in spirit maging kayo si Hesus.

3.) Kunin ang rosaryo. Gawin ang inverted sign of the cross
(sa tyan, sa noo, sa kanang balikat at sa kaliwa). at usalin ang "Satan, I worship you." sa bawat items sa rosaryo hanggang matapos. Isarado ang dasal sa pamamagitan ng regular na sign of the Cross.

"Good Friday"

(bago mag-alas tres)

1.) Banggitin ang Siete Palabras ni Hesus.

2.) Banggitin ang palabrang "Woman, behold, your son." a tawagan ang ina or kausapin pag nasa malapit lang.

3.) Maghanda ng alak ng iinumin pagkat iinumin ito
pagkatapos banggitin ang palabra na "I thirst."

4.) Banggitin ang "I thirst." sabay inum ng alak pag 2:55 pm na.

5.) Banggitin ang palabra na "It is finished." pag 2:58 pm na.

6.) Pag alas tres na ng hapon, banggitin na ang huling palabra "Father, into your hands I commit my spirit" (Dito patay na si Hesus at nag descend na sa Hell.)

7.)Gawin ang inverted sign of the cross (sa tyan, sa noo, sa kanang balikat at sa kaliwa). Usalin ang "Satan, I worship you." sa bawat item sa rosaryo at banggitin ang kahilingang
"Nais kong maging makapangyarihang mangkukulam at nais ko rin na gawin mong epektibo ang aking mga ginawang sumpa" at anim pang kahilingan (itong anim ay pwedeng
materyal na bagay o immateryal na bagay.". Sign of the cross pagkatapos.

"Sabado De Gloria"

Paniniwala ng simbahang katoliko na patay pa si Hesus hanggang alas sais ng gabi sa Sabado de Gloria. So usalin ang "Satan, i worship you." at ang 7 kahilingan (kasali na
ang pagacquire ng kapangyarihan sa pangkukulam) sa rosaryo ng 3 rounds (buong rosaryo / round) (simbolo ng 3 araw na paghihintay sa pagkabuhay ni Hesus.). Gawin ang inverted sign of the cross (sa tyan, sa noo, sa kanang balikat
at sa kaliwa) sa panimula at regular na sign of the cross pagkatapos ng round.

Matatapos ang ritwal paglipas ng Alas Sais ng gabi sa sabado de Gloria.

Pag ginawa mo ito, magkakaroon ka ng kapangyarihang itim na napakalakas pagkat galing ito sa Panginoon ng kasalukuyang mundo.
="Humingi ng Kapangyarihan Sa Mga Anito ng Haiti"=

Ang Haiti ay kilala sa Voodoo. Upang humingi ng basbas sa mga diyos doon, sambitin ang orasyon na ito

Mwen envoke move lespri yonan fenwaa
Ak bondye mon peyi Ayiti Sevi akko mak nanm mwen Ban mekapasite nan Enfliyanse mond fizik la.

na ang ibig sabihin

"Pinapakiusapan ko ang espiritu ng dilim
At ang mga diyos ng Haiti
Gamitin ang aking katawan at kaluluwa
Maimpluwensyahan ng pisikal na mundo."

Sambitin ang orasyon pag nanggagamot/nangkukulam sa
western hemisphere(pag nasa asya, kailangan may printed (magprint lang galing sa computer) flag ka ng Haiti sa iyong
altar)


"Pagalingin Ang Mga Maysakit, Sinasaniban o Kinukulam"

Base ito sa panggagamot ni Panginoong Hesukristo sa pilay
na babae dahil sa espiritu sa Sabbath. Kailangan may eskapularyong nakasuot na may Saint
Benedict's Medal at krus na nabasbasan.

Magsign of the Cross at banggitin

(Pangalan), DIMISSA ES AB INFIRMITATE TUA.

At hawakan sya o ang kanyang larawan kung wala sya.

=====
Para Mapaamo ang anumang uri ng Ahas Banggitin sa isipan MALE SERPENTUS ADORA ME Habang hinahawakan ang ahas.
====="Palabra de Satanas"

in latin "Tu ergo si adoraveris coram me erunt tua omnia." - luke 4:7

Salita ng diablo sa latin na nasa banal na kasulatan na ang
ibig sabihin "Lahat ito ay mapapasaiyo kung sasambahin mo
ako.". Binanggit ito ng Diablo kay Panginoong Hesus noong
tinutukso sya nito sa disyerto ng 40 na araw at 40 na gabi.

-Ang Ritwal-

Sambitin ang iyong mga kahilingan.
Gawin ang pabaligtad na sign of the cross. (Unahin ang tyan, then noo, then right shoulder then left shoulder). Usalin ang
palabra at "Adoramus te." sa bawat item sa rosaryo.
Pagkatapos, isarado ang ritwal sa paggawa ng Sign of the Cross.

Pagisipan ng mabuti bago gawin. Pag ginawa ito ay inaalay mo ang iyong kaluluwa kay Satanas kapalit ng iyong mga kahilingan.

=======

Importanteng Mga Links Para Sa Mga Mangkukulam At Sorcerers

"Palawakin ang kaalaman. Palakasin ang kapangyarihan."

(book list)

Jewish Magic and Superstition

In the background of what has become known as ceremonial magic is medieval Jewish magic. In turn this was based on the Kabbalah, the Jewish traditions known as Haggadah, and other
esoteric beliefs. This is a comprehensive review of Jewish magic
from the 10th to the 15th century, including a rich lode of
folklore. Many well-known Jewish traditions are explained, such
as why a glass is broken at a wedding, and how the expression
mazel tov is related to a belief in Astrology. Trachtenberg deals extensively with Golems, Succubi, the Lillim, (from Lilith--Adam's
first wife), and other magical creatures, some well known such as
werewolves, and others not so well, such as estrie, mare and
broxa. There are detailed descriptions of talismans, amulets,
charms, and other curious magical objects. There are chapters
dealing with dream interpretation, medical beliefs, necromancy, and other forms of divination. There is also a short glossary, so
if you are having trouble telling the difference between a
Kaddish and a Kiddush, you're in luck. The author, Joshua Trachtenberg (b. 1904, d. 1959) was a reform
rabbi on the east coast of the US. This is an elaboration of his
Columbia University Ph.D. thesis. Trachtenberg's appreciation of
the role of folk-magic in Jewish culture is important for the
study of Judaism, and also the roots of modern Pagan beliefs and practices.

=The Sixth and Seventh Books of Moses=

=Shimmush Tehillim or Magical Uses Of Psalms=

=The Use of the Hebrew Bible in Early Jewish Magic=

=========================
="MAMBABARANG"=

Sadyang mahiwaga ang Pilipinas. Pinagtitibay ang katotohanang ito ng iba't-ibang kakatwa at hindi maipaliwanag na mga
pangyayaring napag-uusapan saan mang sulok ng mundo Mga
kwentong kamangha-mangha, nakapanghihilakbot, at dulot ay
lagim. Istorya at karanasan hinggil sa kababalaghan na
nagpasalin-salin na sa maraming bibig. Misteryo, kahiwagaan,
mahika , sumpa, at mga nilalang na may kakayahang makipagtalastasan sa mga espiritu. Hindi man mapatunayan ng
Siyensiya ang bagsik ng kapangyarihan ng mga nilalang na
ikinukubli ng gabi, ay hindi pa rin maaaring mapasubalian ang
kanilang kakanyahan at pwersa. Sino ang maaaring
makapagsabi? Tunay man sila o hindi, likhang-isip lamang o
produkto nang isang malikot na guni-guni, ang lahat ay isang misteryong walang sapat na paliwanag ngunit patuloy at muli't
muling magaganap hanggang sa mga susunod pang henerasyon

Nilalaman
1 Mambabarang
2 Mambabarang laban sa mangkukulam
3 Kapangyarihan
4 Nabarang
5 Mabuti o masama?
6 Pagsugpo 7 Sanggunian
8 Pagkilala

"Mambabarang"

Ang "barang" ay isang uri ng mahika na sinasabing higit-dobleng
mas mabagsik kaysa kulam. Ang isang mangkukulam ay walang
kapangyarihan laban sa isang mambabarang. Maaari lamang
makapaminsala ang isang mangkukulam kung kilala niya ang
kanyang biktima ngunit ang mambabarang ay maaaring magdala
ng panganib sa kahit na kanino sa pamamagitan lamang nang paghipo o paghawak nito sa mga bagay na may kinalaman sa
taong nais niyang saktan o wasakin.

Ayon sa mga pag-uulat, isang perpektong sandali ang Mahal na
Araw para sa mga mambarang na maghanap ng talisman at iba
pang sangkap para sa ginagawa nilang mabubuti at masasamang
gayuma. Madaling-araw ng Biyernes Santo ay naghahanda na sila ng mapaminsalang gayuma subalit hindi ito ipinakikita sa
mga tao. Pagsapit ng Sabado de Gloryaa ay inihahanda naman nila ang gayuma na ginagamit upang makapanggamot. At sa
Pasko ng Pagkabuhay pagdating ng kinalingguhan, gayuma
naman para sa pag-ibig o lumay ang kanilang ginagawa.

"Mambabarang laban sa mangkukulam"

Ang mambabarang at mangkukulam ay magkasing-kahulugan sa
mga nagsasagawa ng kulto (cult) ng relihiyon na matatagpuan sa
mga taong Itim sa Haiti na kinapapalooban ng kulam at mahika
at mga ritwal ng pakikipag-ugnayan sa mga patay at mga anito
(voodoos). Hindi na nangangailangan pa ng kahit na anong gamit
mula sa nais niyang maging biktima ang isang mambarang. Tatandaan lamang niya ang mukha at pangalan ng tao at maaari
na niyang ipalasap dito ang lupit nang kanyang paghihiganti. Ang
mangkukulam ay may binibigkas na mahika at tinutusok ang
katawan ng manikang pangkulam (voodoo doll) kung saang
bahagi man ng katawan niya ibig na masaktan ang kanyang biktima.

"Kapangyarihan"

Ang mambabarang (tawag sa gumagawa ng barang) ay
gumagamit ng Pamaham, (ang katawagan ay nagpapalit-palit sa
bawat tradisyon mula sa ibang diyalekto at nasasalin sa ibat
ibang pamilya kaya't nag-iiba rin ang kahulugan nito) o ng isang
maliit na botelya o ''bamboo joint'' kung saan nasa loob nito
ang isang insekto. Halimbawa ay isang gagamba, alupihan, o ipis. Ayon sa mga naisulat na, hindi tunay na mga insekto ang mga
nabanggit kundi maliliit na insektong nahuhuli ng mga
mambabarang na inaalihan ng mga masamang espiritu at
naghahangad ng kapahamakan ng iba.

Tinatawag na mang-eengkanto (sorcerer) ang mga mambabarang.
Bago magamit ang Pamaham, kailangang pakainin muna niya ang
insekto. Mayroong ibat ibang pamamaraan sa paggamit ng
Pamaham. Ang isang paraan ay ang tulong ng manika kung saan
may inilalagay na personal na gamit dito (halimbawa ay hibla ng
buhok) mula sa biktima at saka bibigkas ng mga salita (spell) ang mambabarang. Ilalagay niya ang manika sa loob ng Pamaham at
uutusan ang mga insektong gumapang sa katawan nito. Hindi na
ito ang orihinal na manika kundi ang mismong kalaban ng mambabarang.

Maglalakbay ang mga insekto sa mas malalim na bahagi ng
manika kung saan nangyayari din sa katawan ng biktima.
Kinalaunan, matutulala ang biktima, aalsa ang kanyang balat at
kapag pumutok ito, hanggat hindi nagagamot ng isang malakas
na manggagamot o ng isa pang mambabarang, lalabas mula sa
pumutok na mga sugat ang mga insekto.

Ayon pa rin sa mga pag-uulat, ang isa pang paraan ng
pambabarang ay ang pagtatali ng puting sinulid sa isa sa paa ng
insekto. Pakakawalan ng mambabarang ang insekto at pupunta
ito sa bahay ng biktima. Kapag nagbalik ito na nagkualy pula ang
nakataling sinulid, nagtagumpay itong magawa ang kanyang
krimen. Ngunit kapag naging kulay itim ang sinulid, nabigo ang kanyang misyong ipalasap sa biktima ang lupit nang ganti ng mambabarang.

"Nabarang"

"Nabarang" ang patungkol sa sakit na ipinalalasap ng
mambabarang sa kanyang biktima. Ang naturang sakit ay sanhi
ng insektong tinatawag na "barang". Base sa artikulong naisulat
na tungkol sa mga nabarang, , ang pinagmumulan nito ay ang
mga pinaghihinalaang ispesimen, ang Alphitobius laevigatus. Ang
insekto ay kamukha ng langaw, alaga ito at pinapakain ng itim na luya ng isang mambabarang sa loob ng bote o bamboo tubes''.

Sinasabing hindi nakapamiminsala ang mga insektong ito subalit
nagiging lubhang mapanganib kapag ginamit ng mambabarang sa
hangaring mahika-negra at pangingibabaw ng masamang espiritu.
Kapag nabulungan na ng mambabarang, nauutusan niya ang mga
insekto upang pumasok sa mga lagusang gaya gaya ng puwit,
(nagkakaroon ng almoranas), sa tainga (matinding pananakit ng tainga), sa ilong (pagkakaroon ng balingungoy o malabis na
pagdurugo ng ilong).

Ang mas malalim na pagdurusa ay masasalamin sa pagkakaroon
ng pagsusugat-sugat na may kulay ube, dilaw, at pula sa bahagi
ng mukha at mga braso ng biktima. Ang naturang pagkakasakit
ay hindi tumatanggap nang lunas mula sa medikal na doktor. Ang
isang espesyalistang mambabarang lamang ang maaaring
kumontra sa barang at sa dala nitong pagkakasakit.

"Mabuti o masama?"

Karamihan sa mga gawi ng mambabarang ay sinasabing masama
at ginagamit upang idepensa ang sarili. Sinasabing noong araw
ay ginagamit ang pambabarang laban sa mga kastila, na
tinatawag na mga mapaniil. Ngunit sa pagdaraan ng panahon,
inabuso ng mga tao ang kapangyarihang ito. Ginamit nila ang
nasabing lakas laban sa kanilang kadugo at humihingi ng kapalit na salapi sa mga taong nais na may mapaghigantihan.

Ayon pa rin sa mga naisulat, ginagamit ang kapangyarihan ng
pambabarang upang magdulot ng pagkakasakit, pagdurusa at
kamatayan sa mga kalaban ng kanilang mga "kliyente".
Tinatayang umaabot mula sa halagang anim na libo (6,000.00)
hanggang tatlumpung libo (30,000.00) bilang kabayaran sa lakas
ng isang mambabarang upang makapaghiganti sa mga kadahilanang gaya ng pagnanakaw, paglalaban sa usapin tungkol
sa lupa at sa pakikiapid.

Ngunit mayroon ding kabutihang nagagawa ang isang
mambabarang. Nagagawa ng kanyang kapangyarihan na lagutin
ang mahika ng mangkukulam at ng kapwa mambabarang, itaboy
ang demonyo at masasamang espiritu, at magpagaling ng
maysakit dahilan sa napakatinding kapangyarihang nasa kanila.
Nagagawa rin nila na gawing malusog ang kabukiran o kaya ay gawin itong tuyot, palabasin ang kulog at pahintuin ito at
magbigay buhay sa iba pang misteryo.

Sinasabing ang pinakamagaling na lunas para sa barang ay
bigyan ng kaparehong pinsala ang nagdulot ng barang sa
kanyang biktima. Ipinapayo rin ang paggamit ng psychic diamond
shield upang maipanlaban sa barang.

"Pagsugpo"

Ang Shamans na may katawagan ding Mananambal ay mga
manggagamot na ginagamit ang kanilang mahika upang
mapaghilom ang mga sakit at karamdaman na may mahiwagang
sanhi. Sinasabi ng lahat ng mananambal na ang kanilang
kapangyarihan ay galing din sa iba pang mahiwagang
pinagmumulan gaya ng mga santo at santa o kaya ay ng espiritu ng isang namatay na tao. Sinasabing sentro ng maraming
kahiwagaan ang mga lugar na gaya ng isla ng Samar, Siquijor, Sorsogon, Leyte, Dumaguete at Bohol.

Reply #1
06-18-12 04:29 AM
 • Full Member
 • ***
 • Female Offline
 
Posts: 452
Thank You: 133
Reputation: 0
cloudzey has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
update thread up
Reply #2
05-10-13 01:49 AM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 520
Thank You: 69
Reputation: 0
rakdaworld has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
angas ts up natin to.
Reply #3
05-13-13 02:48 AM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 2872
Thank You: 174
Reputation: 0
anonymous1593476 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
anglupit ah. Try ko yung ibang spells
Reply #4
05-14-13 05:27 PM
 • Jr. Member
 • **
 • Offline
 
Posts: 143
Thank You: 5
Reputation: 0
rhean257 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Kailangan bang napasaktan ka ng taong gagawan mu ng kulam?
Pages: [1]   Go Up
 

All dates are GMT+8:00. The date now is 06-20-18 01:43 PM
WWW.PINOYDEN.COM.PH does not store any files on it's server, we are just indexing other sites contents!
WWW.PINOYDEN.COM.PH [Ang Tambayan ng pinoy!] © copyright 2008-2009 All Rights Reserved.
Contents published on www.PinoyDen.com.ph requires permission for reprint.

Page created in 0.274 seconds with 20 queries.